Sýningareglur HRFÍ frá 1 jan 2009

Sýningarreglur fyrir hundasýningar HRFÍ og sérdeilda þess

 Gilda frá 1. janúar 2009.

 

 Skipulag og stjórn  

1. Stjórn HRFÍ tilnefnir fimm manna sýningarstjórn og sjö í framkvæmdanefnd sýninga.

Hlutverk sýningarstjórnar er að skipuleggja sýningar félagsins, sjá til þess að þær fari

fram samkvæmt sýningarreglum, leysa mál eða deilur sem upp kunna að koma á

sýningum og vera stjórn HRFÍ og deildum félagsins ráðgefandi varðandi sýningarmálefni

almennt. Sýningarstjórn skiptir með sér verkum.

Hlutverk framkvæmdanefndar sýninga er að sjá um verklega framkvæmd sýninga

félagsins, í samráði við sýningastjórn. Framkvæmdanefnd sýningar skiptir með sér

verkum.

 

 Sýningarskilmálar

 2. Félagsmönnum HRFÍ og félagsmönnum í félögum viðurkenndum af HRFÍ er einum

heimilt að skrá til þátttöku hunda sína á sýningar Hundaræktarfélags Íslands.

Við skráningu á sýningar skal nota staðlað skráningareyðublað HRFÍ.

 

3. Aðeins má sýna hunda sem skráðir eru í ættbók HRFÍ. Innflutta hunda má þó sýna án

umskráningar, sé eigandi búsettur erlendis. Innflutningsleyfi og vottorð frá

einangrunarstöð verða að fylgja með skráningarblaði og þurfa hundarnir að vera

ættbókarfærðir hjá erlendu hundaræktarfélagi, viðurkenndu af HRFÍ.

Hundar af hundakyni sem ekki er viðurkennt af FCI, skulu aðgreindir sérstaklega í

sýningaskrá á alþjóðlegum sýningum. Þeir geta ekki tekið þátt í keppni í tegundarhóp.

Íslenskan fjárhund með undanþáguskráningu má sýna á sýningum HRFÍ.

4. Óheimilt er að sýna skott- og / eða eyrnastýfða hunda sem fæddir eru á Íslandi eftir 22.

júní 2001. Sama gildir um hund sem fluttur er inn frá landi þar sem skott- og/eða

eyrnastýfingar eru óheimilar.

5. Hundur sem sýndur er á sýningum HRFÍ skal vera bólusettur gegn þeim

smitsjúkdómum, sem leyfilegt er að bólusetja gegn hér á landi og varanlega auðkenndur

með örmerki eða húðflúri. Starfsfólki sýningar er heimilt að lesa af örmerkingu/húðflúri

hunda á sýningarstað.

Dýralæknisskoðunar er ekki krafist á sýningum HRFÍ, en séu sýndir fleiri en 50 hundar

verður að tryggja dýralæknaþjónustu.

 

6. Óheimilt er að vera með aðra hunda á sýningarsvæðinu en þá sem skráðir eru til

sýningar, í hundafimi, hlýðnikeppni og/eða önnur sýningaratriði.

Stranglega bannað er að koma með hvolpa yngri en 4 mánaða inn á sýningarsvæði HRFÍ.

Ávallt verður að hafa hunda í taumi á sýningarsvæði. Undantekning frá þessari reglu

gildir aðeins í keppnishring við atriði eins og hlýðnikeppni, hundafimi og /eða önnur

sýningaratriði.

Aldrei skal skilja hunda eftir eftirlitslausa á sýningarsvæðinu þannig að öryggi þeirra eða

annarra sé ótryggt eða þeir valdi gestum, sýnendum og hundum þeirra ónæði.

 

7. Hundar sem komið er með á hundasýningu skulu almennt vera í góðu andlegu og

líkamlegu ásigkomulagi. Sýnilega veikum, blindum eða heyrnarlausum hundi, hundi

með húðsjúkdóm eða útvortis sníkjudýr skal vísa frá þátttöku. Leiki vafi á hvort eitthvað

ami að hundi, getur sýningarstjóri, dómari eða dýralæknir krafist þess að hann verði

skoðaður af dýralækni.

Hafi hundur orðið fyrir skaða sem hefur áhrif á útlit eða hreyfingar hans, en hann er að

öðru leyti heilbrigður og dýralæknir getur staðfest með hvaða hætti skaðinn varð, skal

sýnandi framvísa vottorði þess efnis til hringstjóra, fyrir dóm. Það er þó ætíð mat

dómarans hvort skaðinn sé þess eðlis að ekki sé hægt að útiloka að hann hafi verið fyrir

eða dylji annan hugsanlega galla eða hvort hann sé þess eðlis að hann útiloki að dómarinn

geti metið útlit og hreyfingar hundsins út frá staðli hans.

 

8. Bannað er að hafa munnkörfur, rafmagnshálsólar eða gaddakeðjur á hundum á

sýningasvæðinu.

Dómara eða sýningarstjóra er heimilt að vísa burtu grimmum eða á annan hátt

hættulegum hundi.

 

9. Óheimilt er að stunda sölumennsku með hunda/hvolpa á sýningarsvæði. Ræktendum er

óheimilt að auglýsa starfsemi sína á sýningarsvæði HRFÍ, nema í sýningaskrá.

Föt eða annað sem merkt er tiltekinni ræktun, hundi eða þ.h. eru stranglega bönnuð í

ræktunardóm eða keppni í úrslitum.

 

10. Dómari skal ganga úr skugga um að hundur/rakki hafi rétt staðsett og eðlileg eistu.

Hundur sem ekki hefur rétt staðsett og eðlileg eistu (sama hver ástæðan er) fær

einkunnina 0 (disqualified). Óheimilt er að sýna hund, hafi eistu verið færð niður með

skurðaðgerð.

Óheimilt er að sýna hvolpafulla tík sem gengin er meira en 42 daga, talið frá síðustu

pörun, eða er með hvolpa yngri en 56 daga.

 

11. Hafi verið gerð aðgerð á hundi í því skyni að lagfæra útlitsgalla, eða hafi feldur hunds

verið meðhöndlaður með einhverju því efni sem getur breytt lit eða gerð feldsins, er

óheimilt að sýna hann eða gefa umsögn um hann.

Óheimilt er að klippa, reita eða blása hund á sýningarstað.

 

12. Velferð hundsins skal ætíð höfð að leiðarljósi á hundasýningum HRFÍ.

 

 Skráning og skráningargjald

 13. Skráning á sýningar HRFÍ skulu fara fram í gegnum öruggan vefþjón eða með

eyðublaði sem póstlagt/símsent er í síðasta lagi daginn sem skráningarfrestur rennur út.

Skráningargjald verður að greiðast við skráningu, að öðrum kosti verður skráning ekki

tekin til greina. Skráning er bindandi og skráningargjald aðeins endurgreitt samkvæmt

reglum í 17. grein.

Eingöngu má skrá hund til þátttöku á sýningu undir því nafni sem hann ber í ættbók.

Eigandi hunds ber ábyrgð á að allar upplýsingar á skráningarblaði séu réttar. Séu þær

rangar, má neita skráningu eða jafnvel ógilda sýningardóm.

 

14. Sé villa í sýningarskrá, skal eigandi/sýnandi hunds vekja athygli hringstjóra á

villunni.

Hundur sem er ekki skráður í sýningaskrá, má ekki taka þátt í sýningunni. Undantekning

er gerð ef ástæðan er mistök sýningahaldara eða þriðja aðila (t.d. staðfest mistök banka

eða þess sem sér um sýningaskrá) og má þá hundurinn taka þátt með svokallað b-númer.

Upplýsingar um b-númeraða hunda skulu vera til sýnis við hringinn og þeirra skal geta í

niðurstöðupappírum.

Óheimilt er að færa hund á milli flokka eftir að sýningaskrá hefur verið prentuð, nema um

villu sé að ræða sem sýningahaldari ber ábyrgð á.

 

15. Óleyfilegt er að veita upplýsingar um hvaða hundar eru skráðir á sýningu eða afhenda

sýningarskrá fyrr en á sýningardag. Dómari fær ekki aðgang að sýningarskrá fyrr en að

sýningu lokinni.

 

16. Verði breyting á að áður auglýstur dómari muni dæma, skal sýnendum gerð grein

fyrir breytingunni skriflega. Sé það ekki mögulegt, skal vekja athygli sýnenda á

breytingunni við inngang á sýningarstað eða við dómhring.

 

17. Skráningargjald fæst aðeins endurgreitt í eftirfarandi tilvikum:

a. Ef skráningarblað er ekki tekið til greina.

b. Ef ljóst er eftir að skráningarfrestur rennur út, að áður auglýstur dómari muni ekki

dæma: Helmingur skráningagjalds er endurgreiddur gegn skriflegri beiðni þar um,

afhendingu sýninganúmers og framvísun greiðslukvittunar, í síðasta lagi áður en dómur í

tegundinni hefst. Ef varadómari hefur verið tilgreindur fyrir tegundina, eru

skráningagjöld ekki endurgreidd.

Ef sýning fellur niður vegna óviðráðanlegra ástæðna (force majeure), eiga eigendur

skráðra hunda ekki rétt á endurgreiðslu skráningargjalda.

  

Skyldur og ábyrgð sýnenda

  18. Aldurslágmark sýnanda hunds er 13 ára (á sýningarárinu) að undanskildum

keppendum í ungum sýnendum, yngri flokki, sbr. gr. 56. Í dómi skal sýninganúmer

hunds vera skýrt á hægri hlið sýnanda.

 

19. Sýnandi/eigandi ber ábyrgð á hundi og því tjóni sem hann kann að valda á

sýningarstað. Sama á við um hund í bíl/hjólhýsi eða annars staðar utan sýningasvæðis.

Deilur sem kunna að rísa milli sýnenda af þessum sökum, eru alfarið þeirra mál og

Hundaræktarfélagi Íslands og sýningarstjórn þess óviðkomandi.

 

20. Sýnandi verður sjálfur að gæta þess að mæta tímanlega og við réttan dómhring með

hundinn áður en dómar hefjast. Athygli er sérstaklega vakin á því að auglýstur

sýningartími er leiðbeinandi og getur fyrirvaralítið breyst.

Hringstjóri metur hvort hundur komi of seint til dómhrings. Í slíkum tilvikum getur

dómari ákveðið að gæðadæma hundinn (umsögn, einkunn) eftir að hundakynið hefur

lokið keppni. Hundurinn getur þó ekki tekið þátt í úrslitum.

 

21. Stranglega er bannað að reyna að hafa áhrif á sanngjarnt gengi hunda í dóm. Einnig er

bannað að annar aðili en sýnandi, innan eða utan hrings, hafi eða reyni að hafa áhrif á

sýningu hunds.

Sýnandi má ekki ræða við dómarann að fyrra bragði þegar hundurinn er í dóm. Erindum

skal beina til hringstjóra.

Óviðkomandi fólk má ekki fara inn í sýningarhring þegar verið er að dæma í honum.

 

22. Það er alfarið bannað að gefa hundi lyf sem með verkun sinni örvar, róar, er

verkjaeyðandi, hefur áhrif á atferli, geðslag eða geta á annan hátt haft áhrif á frammistöðu

hunds eða getu á sýningu. Sýningarstjórn getur farið fram á blóðrannsókn, leiki grunur á

að hundi hafa verið gefin lyf með ofangreindri virkni.

 

23. Heimilt er að hætta við að sýna hund við aðstæður sem lýst er í 17 gr. Að öðrum kosti

er óheimilt að hætta við að láta dæma hund sem mættur er í dómhring, nema með leyfi frá

sýningarstjóra/dómara.

 

24. Harkaleg meðferð eða refsing á hundi á sýningarsvæði er stranglega bönnuð og getur

leitt til brottvísunar frá sýningu og að hundur verði sviptur verðlaunum og við alvarleg

brot - að máli viðkomandi verði vísað til frekari meðferðar sýningastjórnar eða stjórnar

HRFÍ.

 

25. Aðili sem rekinn hefur verið úr HRFÍ eða sem hefur verið útilokaður frá sýningum

HRFÍ eða annarra viðurkenndra FCI félaga, má ekki skrá eða sýna hund á sýningum

HRFÍ. Sama gildir um þátttöku í ræktunar- eða afkvæmahóp. Regla þessi gildir einnig

um aðila sem hefur sagt sig úr félaginu, hafi úrsögnin komið í veg fyrir að siðanefnd

félagsins gæti fjallað á fullnægjandi hátt um mál á hendur honum. Eigandi ber ábyrgð á

því að hundur sé ekki sýndur af útilokuðum aðila.

 

26. Bannað er að óvirða dómara eða á augljósan hátt gagnrýna störf hans. Sýnendur skulu

sýna öðrum sýnendum og starfsfólki kurteisi. Sýnanda eða umboðsaðilum hans er skylt

að fara eftir lögum og reglum HRFÍ, reglum er varða sýninguna ásamt öðrum tilmælum

starfsfólks sýningar. Brot á þessu kann að varða frávísun af sýningarsvæði, að hundur

verði sviptur verðlaunum og við alvarleg brot - að málinu verði vísað til frekari

meðferðar sýningastjórnar eða stjórnar HRFÍ. Sýningastjóri getur vísað aðilum af

sýningasvæðinu.

  

Dómarar, hringstjórar og starfsmenn

 27. Dómari má ekki skrá eða sýna hund á sýningu sem hann dæmir sjálfur á, þann dag

sem hann dæmir. Maki, nákomnir ættingjar eða heimilismeðlimir dómara mega skrá og

sýna hunda (þó ekki hunda skráða á nafn dómara) af hundakynjum sem dómari er ekki að

dæma umræddan dag. Hafi dómari, nákominn ættingi hans eða annar á heimili hans, átt

(einn eða í sameign), haft um lengri eða skemmri tíma, selt, þjálfað eða snyrt hund á

síðustu sex mánuðum fyrir sýninguna, má dómarinn ekki dæma umræddan hund.

Dómari má ekki eiga samskipti við sýnendur fyrir dóm. Gisting, matarboð, heimsóknir

og keyrsla til og frá sýningu falla m.a. hér undir.

Á alþjóðlegum sýningum verða allir hundar sýndir af dómara sem ekki dæmir á

sýningunni, að vera í eigu eða ræktaðir af honum sjálfum, samstarfsaðila, nákomnum

ættingja eða heimilisfólki.

 

28. Dómaranemi og dómarlærlingur mega hvorki ská eða sýna hund á sýningunni þann

dag sem þeir eru við nám í hring og ekki sýna hund undir dómara sem þeir læra hjá á

sýningunni.

Öðru starfsfólki í dómhring er ekki heimilt að skrá eða sýna hund hjá dómara sem þeir

starfa með á sýningunni. Þessi regla á einnig við um úrslit. Þessir aðilar mega skrá og

sýna undir öðrum dómurum sýningarinnar.

Annað starfsfólk á dómsýningu má skrá og sýna hunda. Þó er því óheimilt að bera

starfsmannamerki eða önnur auðkenni sem gefa til kynna að viðkomandi sé starfsmaður

sýningar.

 

29. Aðilar sem siðanefnd HRFÍ hefur úrskurðað í sýningabann, mega ekki starfa á eða við

sýningu á meðan bannið er í gildi.

 

Mótmæli

 30. Umsögn dómara eða ákvörðun hans um einkunn, sæti eða verðlaun, er endanleg og

verður ekki véfengd.

Niðurstöðu dóms má einungis breyta í eftirtöldum tilvikum:

a. Ef sýnt er fram á tæknileg mistök eða villu í dómnum

b. Ef þátttaka hundsins fer gegn reglum HRFÍ

Huglægt mat dómarans kemur því aldrei til endurskoðunar.

Sýningastjórn (og eftir atvikum, stjórn HRFÍ) tekur afstöðu til þess hvort breyta eigi

niðurstöðu dóms skv. 2. mgr:

a. Að frumkvæði sýningarstjórnar sjálfrar eða stjórnar HRFÍ, eða eftir ábendingu

dómarans sjálfs,

b. Eftir mótmæli frá hundeiganda sem telur á sér brotið,

 

31. Vilji eigandi mótmæla dómi, eða telji hann að brotið hafi verið á sér á einhvern hátt,

verður sýningarstjórn HRFÍ að hafa borist skrifleg mótmæli fyrir lok sýningar þann dag

sem meint atvik átti sér stað, ásamt kærugjaldi sem skal nema tvöföldum

sýningargjöldum fyrir opinn flokk. Beinist mótmælin gegn réttmæti 0 einkunnar sem

gefin var vegna útilokandi galla samkvæmt staðli (disqualifying fault), skulu þau þó

berast innan viku frá sýningardegi.

Mótmæli aðila sem ekki á beinna hagsmuna að gæta, eða ef formkröfum sbr. að ofan er

ekki fylgt, verða ekki tekin til skoðunar. Verði mótmælin tekin til skoðunar, skal

sýningastjórn úrskurða skriflega í málinu innan þriggja daga frá lok sýningar. Ef

ómögulegt reynist að úrskurða innan þeirra tímamarka, t.d. vegna þess að ekki tekst að

afla fullnægjandi upplýsinga fyrir þann tíma, skal stjórn HRFÍ fá málið til úrskurðar.

Verði mótmælin tekin til greina, og eftir atvikum, skal fella niðurstöðu dóms

(einkunn/sæti) úr öllum skýrslum félagsins og skráningargjald ásamt kærugjaldi,

endurgreiðist.

Úrskurði sýningarstjórnar má skjóta til stjórnar HRFÍ innan 30 daga frá dagsetningu hans,

en úrskurður stjórnar HRFÍ er endanlegur.

  

Skýring einkunna

 32. Í gæðadómi gefur dómari hundi einkunn fyrir útlit, hreyfingar og skapgerð og miðar

við staðal hundakynsins, án samanburðar við aðra hunda sem skráðir eru í sama flokk.

Þannig geta margir hundar í sama flokki, fengið sömu einkunn.

Í flokki þar sem gæðadómur fer fram, eru eftirfarandi einkunnir gefnar:

 

Excellent  : Hundurinn kemst mjög nálægt staðli hundakynsins að gerð og byggingu,

 sýndur í frábæru líkamlegu formi og í góðu andlegu jafnvægi; stórglæsilegur og af háum

gæðum. Kostir hans sem fulltrúa hundakynsins eru svo augljósir að óverulegir

útlitsgallar draga hann ekki niður; tilhlýðlegur munur er á tík / rakka.

 
Very good : Hundurinn er dæmigerður að gerð og bygging hans er í góðu jafnvægi.

 Líkamlegt form er gott. Minniháttar gallar eru þolanlegir, enda kemur engin þeirra niður

á heilbrigðri byggingu hundsins. Þessa einkunn má einungis veita hundi sem býr yfir

glæsileik.

  

Good : Hundurinn er viðunandi hvað varðar gerð, en hefur sýnilega galla.

 

 Sufficient : Hundurinn er sæmilegur að gerð en er þó ekki týpiskur fulltrúi hundakynsins,

 eða í lélegu líkamlegu formi.

 

0. einkunn (Disqualified):  Hundur er ekki dæmigerður að gerð og byggingu fyrir

 hundakynið; hann sýnir árásargirni eða hegðun sem er í algeru ósamræmi við eiginleika

hundakynsins; hann er ekki með tvö eðlileg og rétt staðsett eistu, hann er með tann- eða

kjálkagalla, litar- eða feldgalla eða er albínói. Þessi einkunn er einnig gefin hundi þar sem

gerð eða bygging hans kemur niður á heilsu hans eða almennu heilbrigði og hundi sem er

með galla sem er óásættanlegur (disqualifying) samkvæmt staðli hundakynsins.

 Ástæður 0 einkunnar skal alltaf tilgreina í umsögn og á niðurstöðublaði. Hundur, sem í

þrígang hefur fengið einkunnina 0 vegna skapgerðar / hegðunar, skal útilokaður frá

keppni á hundasýningum HRFÍ.

Hundar sem ekki hljóta einhverja af ofangreindum einkunnum, ljúka keppni með

umsögnina:

 
Ekki hægt að dæma (EHD). Þessi umsögn er gefin hundi sem á því augnabliki sem

dómarinn er að dæma hann, hreyfir sig ekki, víkur sér undan handfjötlun og skoðun

dómara t.d. á tönnum, líkamsbyggingu, skotti og eistum, stekkur stöðugt upp á sýnanda,

reynir að komast út úr hringnum eða hegðar sér þannig eða er þannig á sig kominn

líkamlega að ekki er hægt að dæma hreyfingar hans eða líkamsbyggingu. Sama getur átt

við um hund sem dómari telur sig sjá merki um eða hefur ríka ástæðu til að gruna að

aðgerð hafi verið gerð á eða hann meðhöndlaður þannig að það geti haft áhrif á dóm.

Ástæðu umsagnarinnar skal getið í umsögn og á niðurstöðublaði.

 

 Meistaraefni / Meistarastig

 33. Íslenskt meistarastig / meistaraefni:

Veita má meistaraefni þeim  Excellent hundum sem teljast framúrskarandi að gerð og eru

 að öllu leyti rétt byggðir með tilliti til ræktunarmarkmiðs tegundarinnar.

Meistarastig er síðan veitt þeim rakka / tík sem bestu sætaröðun hlýtur í keppni um besta

rakka og bestu tík tegundar, af þeim hundum sem koma til álita fyrir stigið og hafa áður

hlotið meistaraefni. Komi hundar í sætum 1-4 ekki til álita fyrir stigið, veitir dómari það

hundi úr hópi þeirra sem eftir standa með meistaraefni og til álita koma fyrir stigið.

 

34. Hundur kemur ekki til álita fyrir meistarastig:

a) ef hann er þegar íslenskur sýningameistari (ISSCH) / íslenskur meistari (ISCH).

b) ef hann hefur þegar fengið tilskilinn fjölda íslenskra meistarastiga til að öðlast

meistaranafnbót (ISCH eða ISSCH) og a.m.k. eitt þeirra eftir 24 mánaða aldur

(fullcertaður).

Sýnandi skal láta hringstjóra vita að hundur hans komi ekki til álita fyrir meistarastig.


35. Alþjóðlegt meistarastig (CACIB)

Á alþjóðlegum sýningum keppa rakkar og tíkur um alþjóðlegt meistarastig (CACIB) og

vara-alþjóðlegt meistarastig (Res-CACIB), í keppni um besta rakka og bestu tík tegundar.

Dómarinn tilnefnir rakka og tík sem bestu sætaröðun hlýtur af þeim hundum sem til álita

koma fyrir stigið og sem hann telur af yfirburða gæðum, og fær sýnandi spjald undirritað

af dómara því til staðfestingar. FCI, Alþjóðasamtök hundaræktarfélaga, hafa endanlegt

ákvörðunarvald um veitingu stigsins. Einungis þeir hundar sem hlotið hafa   Excellent

 koma til greina fyrir CACIB. Hundur sem skráður er í ungliðaflokk eða öldungaflokk

kemur ekki til álita fyrir CACIB.


Veita má Res-CACIB þeim rakka / tík sem næst stendur í sætaröðun þeim sem fengið

hafa CACIB og til álita koma fyrir stigið.

36. FCI staðfestir ekki CACIB tillögu veitta hundi sem:

a) þegar hefur fengið titilinn C.I.B. (alþjóðlegur meistari) eða C.I.E. (alþjóðlegur

sýningameistari) af FCI

b) hefur ekki fullar 3 kynslóðir (utan viðkomandi hunds) skráðar í FCI viðurkennda

ættbók

c) Er ,,fullcertaður" og lágmark eitt ár hefur liðið á milli fyrsta og síðasta stigs

d) Er af hundakyni sem ekki er viðurkennt af FCI

  

Flokkaskipting og framgangur sýningar

 37. Hundar og tíkur dæmast hvor í sínu lagi. Dómur skiptist í gæðaumsögn um hvern

hund og keppni um sæti. Þegar dómari gefur gæðaumsögn, skoðar hann hundinn með

tilliti til ræktunarmarkmiðs kynsins og gefur einkunn ásamt skriflegri umsögn, sem

sýnandi fær afrit af. Einkunnarborði fyrir gæðadóm skal festur á sýningartaum. Að

loknum gæðadómi keppa þeir hundar sem náð hafa tilskyldum árangri um sætaröðun.

Fjórir bestu hundar í hverjum flokki fá sæti, að því tilskyldu að þeir hafi fengið amk. 

Very Good.

 

 38. Hvern hund má einungis skrá til keppni í einum flokki (undanskilið er keppni í

ræktunar- og afkvæmahóp). Skráning í flokka miðast við aldur hundsins og þann árangur

sem hundurinn hefur náð áður. Hundur skal hafa náð tilskildum aldri fyrir viðkomandi

flokk daginn áður en sýning hefst. Staðfesting á árangri þarf að berast fyrir lok

skráningafrests á sýninguna.

39. Ungviði (valkvætt)  

Ungviðaflokkur er fyrir hvolpa á aldrinum 4 - 6 mánaða.

Hvolpurinn fær skriflega umsögn en einkunn er ekki gefin. Keppt er um sætaröðun.

Sérlega lofandi hvolpar geta fengið Heiðursverðlaun.

Hvolpur í fyrsta sæti sem jafnframt fær Heiðursverðlaun, keppir um titilinn ,,Besta  

ungviði tegundar". Sá keppir síðan til úrslita um besta ungviði sýningar (eða dagsins, ef

sýning stendur í tvo eða fleiri daga).

 

40. Hvolpaflokkur (valkvætt)

 Hvolpaflokkur er flokkur fyrir hvolpa á aldrinum 6 - 9 mánaða.

Hvolpurinn fær skriflega umsögn en ekki einkunn. Keppt er um sætaröðun.

Sérlega lofandi hvolpar geta fengið Heiðursverðlaun.

 Hvolpur í fyrsta sæti sem jafnframt fær Heiðursverðlaun, keppir um titilinn ,,Besti

hvolpur tegundar". Sá keppir síðan til úrslita um besta hvolp sýningar (eða dagsins, ef

sýning stendur í tvo eða fleiri daga).

 

41. Ungliðaflokkur (skylda)

 Ungliðaflokkur er fyrir hunda á aldrinum 9 - 18 mánaða.

Í ungliðaflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent hundar

 sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir

geta talist frammúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

42. Unghundaflokkur (skylda)

 Unghundaflokkur er fyrir hunda á aldrinum 15-24 mánaða.

Í unghundaflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent hundar

 sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir

geta talist frammúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

43. Opinn flokkur (skylda)

 Opinn flokkur er fyrir hunda sem eru 15 mánaða og eldri.

Hunda með íslenska meistaranafnbót (ISCH, ISSCH) er ekki hægt að skrá í opinn flokk.

Í opnum flokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent

 hundar sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla

að þeir geta talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

44. Vinnuhundaflokkur (skylda)

 Vinnuhundaflokkur er fyrir hundakyn sem þurfa að skila vinnuprófi til að geta orðið

alþjóðlegir meistarar, (C.I.B.), sbr. sérákvæði um meistarareglur fyrir einstök hundakyn

(gr. 71-75). Flokkurinn er opinn hundum sem hafa uppfyllt kröfur skv. þeim og sem náð

hafa 15 mánaða aldri. Ath. að vottorð um árangur þarf að berast í síðasta lagi fyrir lok

skráningar.

Í vinnuhundaflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent hundar

sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir

geta talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

45. Meistaraflokkur (skylda)

 Þessi flokkur er opinn fyrir hunda sem náð hafa viðurkenndum meistaratitli (C.I.B, C.I.E,

ISSCH, ISCH eða sambærilegum titlum FCI aðildarlanda eða frá félögum viðurkenndum

af FCI). Að baki slíkum titli þurfa að vera amk. tvö meistarastig frá landinu sem veitti

meistaranafnbótina og hundarnir þurfa að hafa náð 15 mánaða aldri.

Íslenskan meistara/sýningameistara skal skrá í meistaraflokk eða öldungaflokk.

Í meistaraflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very Good, keppa um sætaröðun 1-4. Þeir hundar sem

þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir geta

talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka/bestu tík tegundar.

 

46. Öldungaflokkur (skylda)

 Til þátttöku í öldungaflokki má skrá hund sem náð hefur 8 ára aldri . Öldungur fær

skriflega umsögn og einkunn. Öldungar með a.m.k. Very good keppa um sætaröðun 1-4.

Öldungar í sérlega góðu formi geta hlotið Heiðursverðlaun. Excellent öldungar sem

þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir geta

talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins geta hlotið Meistaraefni.

 

Hundar með Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka/bestu tík tegundar.

 

47. Besti öldungur

 Rakki og tík með 1. sæti í öldungaflokki og Heiðursverðlaun eða Meistaraefni, keppa um

 titilinn Besti öldungur tegundar. Sigurvegari þeirrar keppni fer áfram í keppni um

 titilinn Besti öldungur sýningar. Það gildir þó ekki um hunda sem vinna tegundahóp sem

 hundakynið tilheyrir (BIG-1) og keppa til úrslita um Besta hund sýningar.

 Hundur sem skráður er í öldungaflokk getur hlotið íslenskt meistarastig, en hann getur

ekki keppt um alþjóðlegt meistarastig (CACIB) á alþjóðlegum sýningum.

 

48. Besti rakki tegundar / besta tík tegundar

 Allir hundar/tíkur sem hlotið hafa Meistaraefni keppa um sætaröðun 1-4 og titilinn Besti

 rakki tegundar / Besta tík tegundar.

 

 49. Besti hundur tegundar

 Besti rakki tegundar og besta tík tegundar keppa um titlana Besti hundur tegundar (BOB)

 og Besti hundur af gagnstæðu kyni (BOS). Dæmi fleiri en einn dómari viðkomandi

 tegund, skal sýningarstjórn tilnefna annan þeirra til að velja BOB.

 BOB keppir síðan um sætaröðun 1-4 í þeim tegundarhópi sem hundakynið tilheyrir.

 

50. Besti hundur tegundarhóps

 Á alþjóðlegum sýningum keppir BOB hvers hundakyns um titilinn Besti hundur

 tegundarhóps (BIG)og sætaröðun 1-4. Tegundarhópar eru tíu og gilda reglur FCI um

 hvaða hundakyn tilheyra hverjum. Dæma saman hunda í tegundarhópum 4 / 6 og hunda í

tegundarhópum 7 / 8.

 

51. Besti hundur sýningar

 Sigurvegari hvers tegundarhóps keppir til úrslita og sætaröðun 1-4 í Besta hund sýningar

(BIS).

52. Afkvæmahópur (valkvætt)

Rétt til þátttöku með afkvæmahóp hefur tík/rakki með þrjú til fimm afkvæmi. Afkvæmin

verða að vera skráð til þátttöku og sýnd í öðrum flokkum sýningar, þó ekki í

hvolpaflokkum. Sama gildir um undaneldistík/rakka sem verða að vera skráð til þátttöku

og sýnd í öðrum flokkum sýningar.

Afkvæmin og undaneldishundar mega ekki hljóta einkunnina 0 eða Ekki hægt að dæma.

 Aðeins má sýna undaneldisrakkann/tíkina með einn afkvæmahóp á viðkomandi sýningu.

Afkvæmin verða að vera af sömu stærð og hafa sama feldlag.

Eigandi/sýnandi undaneldishunds/tíkur velur sjálfur þau afkvæmi sem hann vill sýna í

afkvæmahópi. Sýnandi afkvæmahóps skal tímalega tilkynna hringstjóra hvaða afkvæmi

hann hefur valið og gera eigendum þeirra viðvart í tíma.

Hópurinn fær umsögn og einkunn sem ein heild. Til að unnt sé að veita afkvæmahópi

 Heiðursverðlaun er megin áhersla lögð á að hópurinn sé jafn að gerð og gæðum og

 samleitur undaneldishundinum/tíkinni og telst það tegundinni frekar til framdráttar en sá

árangur og einkunnagjöf sem einn einstakur hundur í hópnum hefur hlotið.

Sýnanda/eiganda ber að sýna hund í afkvæmahópi, óski eigandi ræktunartíkur/hunds

þess.

Besti afkvæmahópur tegundar með Heiðursverðlaun keppir til úrslita um Besta

 afkvæmahóp sýningar (eða dagsins, ef sýningin stendur í tvo eða fleiri daga).

 

53. Ræktunarhópur (valkvætt)  

Ræktunarhópur samanstendur af þremur til fimm hundum af sömu tegund frá einum og

sama ræktanda (með sama ræktunarnafn). Ef fleiri en einn eru skráðir ræktendur hópsins

skal þess getið. Ef aðili er ræktandi og jafnframt meðræktandi að öðru goti, má ekki sýna

þau afkvæmi saman í ræktunarhópi.

Aðeins má sýna einn ræktunarhóp af sömu tegund frá sama ræktanda á viðkomandi

sýningu.

Hundarnir verða að vera af sama stærðarflokki og hafa sama feldlag og lit, þar sem það

skiptir máli, og vera skráðir til þátttöku í öðrum flokkum sýningar, þó ekki í

hvolpaflokkum. Hundarnir mega ekki hljóta 0 í einkunn eða Ekki hægt að dæma.

 

Hópurinn fær umsögn og einkunn sem ein heild. Til að unnt sé að veita ræktunarhópi 

Heiðursverðlaun er megin áhersla lögð á að hópurinn sé jafn að gerð, gæðum og útliti, og

 telst það tegundinni meira til framdráttar en sá árangur og einkunnagjöf, sem einn

einstakur hundur í hópnum hefur hlotið.

Ræktandi skal gera eigendum hunda sem hann hefur valið að sýna í ræktunarhópi viðvart

í tíma. Ræktandi skal tilkynna tímalega til hringstjóra hvaða hunda hann hefur valið.

Sýnanda/eiganda ber að sýna hund í ræktunarhópi, óski ræktandi þess.

Besti ræktunarhópur tegundar með Heiðursverðlaun keppir til úrslita um Besta

ræktunarhóp sýningar (eða dagsins, ef sýningin stendur í tvo eða fleiri daga).

 

54. Parakeppni (valkvætt)

Í parakeppni er rakki og tík af sömu tegund í eigu sama aðila sýnd saman. Hundarnir

verða að vera eldri en 9 mánaða. Tilgangur með parakeppni er að sýna fram á samleitni

milli rakka og tíkur. Pör fá sætaröðun og par sem er frammúrskarandi að gæðum getur

fengið Heiðursverðlaun. Besta par tegundar með Heiðursverðlaun keppir áfram um

 besta par sýningar (eða dagsins, ef sýningin stendur í tvo eða fleiri daga).

 

 Sérstök ákvæði:

55. Dachshund (langhund) og Poodle verður að skrá og sýna í þeim stærðarflokki sem

skráður er í ættbók. Endanleg staðsetning í stærðarflokk ákvarðast af dómara á fyrstu

sýningu eftir að hundur hefur náð 15 mánaða aldri. Mæling dómara er bindandi. Þó er

mögulegt að bera fram skriflega kvörtun til HRFÍ. Sé það gert, verður að fá samdóma álit

tveggja sérfræðinga og er niðurstaða þeirra endanleg. Hljótist einhver kostnaður af þessu,

skal eigandi hundsins bera hann.

 Dachshund

 Dachshund: Brjóstummál 35 cm. Efri þyngdarmörk um 9 kg.

 Miniature Dachshund: Brjóstummál frá 30 til 35 cm.

 Rabbit Dachshund : Brjóstummál að 30 cm.

  

Poodle:

 Standard poodles: Yfir 45 cm til 60 cm með frávikum upp á 2 cm.

 Medium poodles :Yfir 35 cm til 45 cm.

 Miniature poodles : Yfir 28 cm til 35 cm

 Toy poodles : Undir 28 cm (æskileg stærð um 25 cm).

 

 The Papillon Continental Toy Spaniel / The Phalene Continental Toy Spaniel

 Hvolpar undan Papillon og Phalene eru skráðir það afbrigði sem ræktandi telur þá vera

við 8 vikna aldur. Varðandi umskráningu á Papillon í Phalene eða Phalene í Papillon, þá

þarf hundurinn að vera sýndur eftir 15 mánaða aldur á viðurkenndri FCI sýningu áður en

hann er umskráður.

Telji eigandi hundinn vera annað afbrigði en hann var upphaflega skráður í ættbók, skal

skrá hann á sýningu sem það afbrigði sem eigandi telur hundinn vera. Ef dómari

samþykkir hundinn sem það afbrigði, er hægt að láta umskrá afbrigðið í ættbók.

 

 Ungir sýnendur

56. Keppni ungra sýnenda er skipt í tvo aldursflokka. Þeir ungu sýnendur sem verða 10

ára á sýningarárinu taka þátt í yngri flokki en ungir sýnendur 14 ára og eldri (ártalið

gildir) taka þátt í eldri flokki. Ungir sýnendur geta keppt í keppni ungra sýnenda út 17.

aldursárið (ártalið gildir).

57. Ungum sýnanda er óheimilt að sýna tík sem er að lóða. Starfsfólki sýningar er heimilt

að vísa ungum sýnanda frá keppni mæti hann með lóðatík.

58. Sá hundur sem ungmennið sýnir, verður að vera fullra 9 mánaða á sýningardag (sbr.

gr. 38), skráður í ættbók HRFÍ og uppfylla þær reglur sem HRFÍ setur um sýningu hunda

á sýningum HRFÍ.

59. Lögð er áhersla á að dæma framkomu unga sýnandans í dómhring, samspil hans og

hunds og jafnframt hvernig hundur er sýndur.

60. Skráning í keppni ungra sýnenda verður að vera á sér skráningarblaði sem fæst á

skrifstofu HRFÍ. Skráning telst ekki gild nema allar upplýsingar séu til staðar á

skráningarblaði og að greiðsla hafi borist áður en skráningafresti lýkur.

 

61. Einkunna-og verðlaunaborðar

Besti hundur tegundar (BOB):                                 Rauður og gulur borði

Besti hundur af gagnstæðu kyni (BOS):                   Hvítur og grænn borði

Alþjóðlegt meistarastig (CACIB):                            Hvítur borði

Vara-alþjóðlegt meistarastig (Reserve CACIB):       Appelsínugulur borði

Meistarastig:                                                              Borði í íslensku fánalitunum

Meistaraefni:                                                             Bleikur borði

Meistaranafnbót:                                                       Rauður og grænn borði

Heiðursverðlaun:                                                       Fjólublár borði

 

Einkunn í gæðadómi:

Excellent :                                                                 Rauður borði

Very good:                                                                Blár borði

Good:                                                                        Gulur borði

Sufficient:                                                                 Grænn borði

0.einkunn:                                                                  Ekki gefinn borði

"Ekki hægt að dæma":                                              Ekki gefinn borði

 

Sætaröðun

1. sæti:                                                                       Rauður borði

2. sæti:                                                                       Blár borði

3. sæti:                                                                       Gulur borði

4. sæti:                                                                       Grænn borði

Hundaræktarfélag Íslands áskilur sér allan rétt til að ákveða hvort og þá hvernig verðlaun

eru veitt á sýningum félagsins.

 

Undanþágur

 62. Stjórn Hundaræktarfélags Íslands getur, sé til þess brýn þörf eða aðstæður, gefið

undanþágur frá sýningareglum.

 

 Meistaratitlar

63. Íslenskur meistari (ISCh)

Til að hundur geti orðið íslenskur meistari verður hann að hafa fengið þrjú stig til

meistara á þremur sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum. Eitt af þeim

stigum skal veitt eftir 24 mánaða aldur hundsins. Hundar af vinnuhundakyni, sbr.

sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda, verða einnig að uppfylla kröfur um árangur í

vinnuprófum.

Hundur sem hlotið hefur meistaranafnbót hjá hundaræktarfélagi viðurkenndu af HRFÍ

(FCI), þarf eitt íslenskt meistarastig á sýningu á vegum HRFÍ, eftir 24 mánaða aldur, til

að geta fengið íslenska meistaranafnbót.

 

64. Íslenskur sýningameistari (ISShCh)

 Hundar af vinnuhundakyni (sbr. sérákvæði fyrir nokkrar tegundir vinnuhunda) geta orðið

íslenskir sýningameistarar (ISShCh) eftir að hafa fengið þrjú stig til meistara á þremur

sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum. Eitt af þeim stigum skal veitt eftir

24 mánaða aldur hundsins.

Hundur sem hlotið hefur sambærilega sýningameistaranafnbót hjá hundaræktarfélagi

viðurkenndu af HRFÍ, þarf eitt íslenskt meistarastig á sýningu á vegum HRFÍ, eftir 24

mánaða aldur, til að geta fengið íslenska sýningameistaranafnbót.

65. Eigandi hunds skal sækja um íslenska meistara- og sýningameistaranafnbót á þar til

gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ. Með umsókninni skulu fylgja öll nauðsynleg gögn.

Við veitingu íslenskrar meistaranafnbótar (ISCH), fellur niður íslenskur

sýningameistaratitill (ISShCh) sem sami hundur kann að hafa hlotið, enda felst sá árangur

sem liggur að baki honum í ISCh titlinum.

66. Þegar hundur hefur hlotið staðfestingu á íslenskri meistara- eða

sýningameistaranafnbót, skal hann sýndur í meistara- eða öldungaflokki. Ekki er hægt að

skrá hund til þátttöku í meistaraflokki nema að staðfesting um meistaranafnbótina liggi

fyrir áður en skráningafresti lýkur.

 

67. Alþjóðlegur meistari (C.I.B.)

Til að hljóta alþjóðlegan meistaratitil þarf hundur að hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig

(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum, sjá þó sérreglur um meistaratitil fyrir

vinnuhunda (gr. 71-75). A.m.k. eitt ár verður að líða frá því að hundur fær sitt fyrsta stig

og til þess fjórða. Þá skulu stigin hafa verið veitt af dómurum af a.m.k. þremur þjóðernum

frá FCI aðildarlöndum.

 

68. Alþjóðlegur sýningameistari (C.I.E.)

Hundar af vinnu- og veiðihundakyni sem sýna þurfa fram á árangur í vinnuprófum til að

eiga kost á C.I.B. titli, sbr. sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda (gr. 71-75), geta

hlotið alþjóðlegan sýningameistaratitil með því að hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig

(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum frá dómurum af a.m.k. þremur þjóðernum frá

FCI aðildarlöndum. A.m.k. eitt ár verður að líða frá því að hundur fær sitt fyrsta stig og

til þess fjórða.

 

69. Eigandi sækir um alþjóðlegan meistara- og sýningameistaratitil fyrir hund á þar til

gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ. Umsókninni skulu fylgja þau gögn sem sanna að

hundurinn hafi uppfyllt skilyrði FCI til þessara titla. Hundur telst ekki alþjóðlegur

meistari eða sýningameistari fyrr en staðfesting um titilinn hefur borist HRFÍ frá FCI.

70. Norðurlandameistaratitill

Til að hundur geti fengið Norðurlandameistaranafnbót (NORDUCH) þarf hann að hafa

hlotið meistaranafnbót hjá þremur hundaræktarfélögum á Norðurlöndum (NKU).

Eigandi getur sótt um þennan titil á þar til gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ.

Með umsókninni skulu fylgja þau gögn sem sanna að hundurinn uppfylli þær kröfur sem

gerðar eru hjá Hundaræktarfélögunum á Norðurlöndum (FCI). Veiting á þessum titli er

alfarið háð samþykki viðkomandi Hundaræktarfélaga.

 

Sérákvæði um meistarareglur fyrir vinnuhunda

(Gildir fyrir hunda sem fæddir eru eftir 1. janúar 1999).

71. Ákvæði fyrir schäfer hund (166) í tegundarhópi 1.

Schäfer hundur þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að hljóta titilinn íslenskur meistari

(ISCH):

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðmaloss (HD) og olnbogaloss

(AD)* (*Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2005) og niðurstöður þurfa að

liggja fyrir.

c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki/húðflúr).

d. Hundur þarf að hafa staðist vinnueiginleikapróf sem hér segir:

i. Skapgerðarmat.

ii. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.

iii. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).

e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið ii og iii.

72. Til að vinnuhundar sem tilheyra tegundahópum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og vatna- og

spanielhundar (Flushing/Water) í tegundahópi 8 og fædd eru eftir 1. janúar 2004 (Gildir

um hundakyn sem þurfa að skila vinnuprófum skv. Breeds nomenclature lista FCI -

stjörnumerktir í Working trials reit, án sviga), hljóti titilinn íslenskur meistari (ISCH),

gilda eftirfarandi reglur:

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Skapgerðarmat

c. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.

d. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).

e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.

f. Smalaeðlispróf fyrir fjárhunda (jafngildir lið c og d).

 

73. Vinnuhundar (Working/Utility) í tegundahópi 1, 2, 3, 4, 5 6 og vatna- og

spanielhundar (Flushing/Water) í tegundahópi 8 (Gildir um hundakyn sem þurfa að skila

vinnuprófum skv. Breeds nomenclature lista FCI - stjörnumerktir í Working trials reit, án

sviga), þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði til að að hljóta titilinn Alþjóðlegur meistari

(C.I.B):

a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur

dómurum af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og

einn dagur verða að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá

1. janúar 2004 til 1. janúar 2005.

b. Skapgerðarmat

c. Bronsmerki í hlýðni

d. Sporleitarpróf I, viðurkennt af HRFÍ

e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.

Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.

74. Ákvæði fyrir tegundahóp 7

Hundur í tegundahópi 7 þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að hljóta titilinn íslenskur

meistari (ISCH):

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðmaloss (HD) og niðurstöður þurfa

að liggja fyrir.

c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki /húðflúr).

d. Hundur þarf að standast vinnueiginleikapróf sem hér segir: Að hljóta a.m.k. 2.

einkunn í unghundaflokki eða 3. einkunn í opnum flokki í veiðiprófi viðurkenndu

af HRFÍ.

Einnig þarf hundur úr tegundahópi 7 að uppfylla eftirtalin skilyrði til að hljóta titilinn

Alþjóðlegur meistari (C.I.B.):

a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur dómurum

af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og einn dagur

verða að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá 1. janúar

2004 til 1. janúar 2005.

b. Hafa lokið veiðiprófi í samræmi við eiginleika viðkomandi hundakyns á veiðiprófi

viðurkenndu af HRFÍ.

Að öðru leyti gilda sýningarreglur HRFÍ.

 

75. Ákvæði fyrir tegundahóp 8

Retrieverhundur þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að til að hljóta titilinn íslenskur

meistari (ISCH):

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Retrieverhundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki/húðflúr).

c. Retrieverhundur þarf að standast vinnueiginleikapróf sem hér segir:

Að hljóta a.m.k. 3. einkunn í opnum flokki á B retriever- veiðiprófi, viðurkenndu

af HRFÍ.

Einnig þarf hundur úr tegundahópi 8 að uppfylla eftirtalin skilyrði til að hljóta titilinn

Alþjóðlegur meistari (C.I.B):

a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur

dómurum af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og

einn dagur verða að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá

1. janúar 2004 til 1. janúar 2005.

b. Hafa lokið veiðiprófi viðurkenndu af HRFÍ í samræmi við eiginleika viðkomandi

hundakyns.

Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.

 

 Skammstafanir

 

CACIB: Alþjóðlegt meistarastig

Res-CACIB: Vara-alþjóðlegt meistarastig

FCI: Alþjóðasamtök hundaræktafélaga

HD: Mjaðmalos

AD: Olnbogalos

HRFÍ: Hundaræktarfélag Íslands

C.I.B: Alþjóðlegur meistari

C.I.E: Alþjóðlegur sýningameistari

ISCh: Íslenskur meistari

ISShCh: Íslenskur sýningameistari

 

Útreikningur stiga

1. Stigaútreikningur fyrir stigahæsta hund ársins

 Gefin eru stig til fjögurra efstu hunda í hverjum tegundahópi.

Stigagjöf fyrir sætaröðun í tegundahópi fer eftir fjölda skráðra hunda í tegundinni á

viðkomandi sýningu.

Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum félagsins á viðkomandi almanaksári,

þar sem allar hundategundir geta tekið þátt.

Stigahæsti hundur ársins er heiðraður á lokasýningu ár hvert.

Besti hundur sýningar, stigafjöldi eftir sætaröðun:

BHS-                                      1 12 stig.

BHS-                                      2 11 stig.

BHS-                                      3 10 stig.

BHS-                                      4 9 stig.

 

Stig fyrir hunda, eftir úrslit í tegundahóp og fá ekki sæti í BHS

Fjöldi

skráðra

hunda í

tegund

1. sæti             2.sæti              3.sæti              4.sæti

1-5                   4                      3                      2                      1

6-10                5                      4                      3                      2

11-20              6                      5                      4                      3

21-40              7                      6                      5                      4

41 og fleiri      8                      7                      6                      5

 

 2. Stigaútreikningur fyrir stigahæsta öldung ársins

 Stigagjöf fyrir öldung fer eftir fjölda skráðra öldunga í tegundinni á viðkomandi sýningu.

Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum félagsins á viðkomandi almanaksári,

þar sem allar hundategundir geta tekið þátt. Aðeins besti öldungur tegundar (BÖT) með

framhaldseinkunn (m.efni eða heiðursverðlaun) getur fengið stig enda keppir hann í

úrslitum um besta öldung sýningar (BÖS).

Stigahæsti öldungur ársins er heiðraður á síðustu sýningu ár hvert.

Besti öldungur sýningar, stig eftir sætaröðun:

BÖS-1            12 stig

BÖS-2            11 stig

BÖS-3            10 stig

BÖS-4            9 stig

 

3. Stigaútreikningur fyrir stigahæsta unga sýnanda ársins

Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum félagsins á viðkomandi almanaksári,

þar sem allar hundategundir geta tekið þátt.

Stigahæstu ungu sýnandur ársins eru heiðraðir á síðustu sýningu ár hvert.

Stigagjöf fyrir unga sýnendur:

Þeir sem komast í 8 manna úrslit fá 10 stig hver.

 

Stigafjöldi eftir sætaröðun

1. sæti:            50 stig

2. sæti:            40 stig

3. sæti:            30 stig

4. sæti:            20 stig

 

 


Sýningarreglur fyrir hundasýningar HRFÍ og sérdeild
a þess
Gilda frá 1. janúar 2009.
Skipulag og stjórn
1. Stjórn HRFÍ tilnefnir fimm manna sýningarstjórn
og sjö í framkvæmdanefnd sýninga.
Hlutverk sýningarstjórnar er að skipuleggja sýninga
r félagsins, sjá til þess að þær fari
fram samkvæmt sýningarreglum, leysa mál eða deilur
sem upp kunna að koma á
sýningum og vera stjórn HRFÍ og deildum félagsins r
áðgefandi varðandi sýningarmálefni
almennt. Sýningarstjórn skiptir með sér verkum.
Hlutverk framkvæmdanefndar sýninga er að sjá um ver
klega framkvæmd sýninga
félagsins, í samráði við sýningastjórn. Framkvæmdan
efnd sýningar skiptir með sér
verkum.
Sýningarskilmálar
2. Félagsmönnum HRFÍ og félagsmönnum í félögum viðu
rkenndum af HRFÍ er einum
heimilt að skrá til þátttöku hunda sína á sýningar
Hundaræktarfélags Íslands.
Við skráningu á sýningar skal nota skráningarkerfi
félagsins.
3. Aðeins má sýna hunda sem skráðir eru í ættbók HR
FÍ. Innflutta hunda má þó sýna án
umskráningar, sé eigandi búsettur erlendis. Innflut
ningsleyfi og vottorð frá
einangrunarstöð verða að fylgja með skráningarblaði
og þurfa hundarnir að vera
ættbókarfærðir hjá erlendu hundaræktarfélagi, viður
kenndu af HRFÍ.
Hundar af hundakyni sem ekki er viðurkennt af FCI,
skulu aðgreindir sérstaklega í
sýningaskrá á alþjóðlegum sýningum. Þeir geta ekki
tekið þátt í keppni í tegundarhóp.
Íslenskan fjárhund með undanþáguskráningu má sýna á
sýningum HRFÍ.
4. Óheimilt er að sýna skott- og / eða eyrnastýfða
hunda sem fæddir eru á Íslandi eftir 22.
júní 2001. Sama gildir um hund sem fluttur er inn f
rá landi þar sem skott- og/eða
eyrnastýfingar eru óheimilar.
5. Hundur sem sýndur er á sýningum HRFÍ skal vera b
ólusettur gegn þeim
smitsjúkdómum, sem leyfilegt er að bólusetja gegn h
ér á landi og varanlega auðkenndur
með örmerki eða húðflúri. Starfsfólki sýningar er h
eimilt að lesa af örmerkingu/húðflúri
hunda á sýningarstað.
Dýralæknisskoðunar er ekki krafist á sýningum HRFÍ,
en séu sýndir fleiri en 50 hundar
verður að tryggja dýralæknaþjónustu.
6. Óheimilt er að vera með aðra hunda á sýningarsvæ
ðinu en þá sem skráðir eru til
sýningar, í hundafimi, hlýðnikeppni og/eða önnur sý
ningaratriði.
Stranglega bannað er að koma með hvolpa yngri en 4
mánaða inn á sýningarsvæði HRFÍ,
nema um ræði sérstaka hvolpaviðburði á vegum félags
ins en þá er miðað við 3 mánaða
aldur og að hvolpurinn sé fullbólusettur.
Ávallt verður að hafa hunda í taumi á sýningarsvæði
. Undantekning frá þessari reglu
gildir aðeins í keppnishring við atriði eins og hlý
ðnikeppni, hundafimi og /eða önnur
sýningaratriði.
Aldrei skal skilja hunda eftir eftirlitslausa á sýn
ingarsvæðinu þannig að öryggi þeirra eða
annarra sé ótryggt eða þeir valdi gestum, sýnendum
og hundum þeirra ónæði.
7. Hundar sem komið er með á hundasýningu skulu alm
ennt vera í góðu andlegu og
líkamlegu ásigkomulagi. Sýnilega veikum, blindum e
ða heyrnarlausum hundi, hundi
með húðsjúkdóm eða útvortis sníkjudýr skal vísa frá
þátttöku. Leiki vafi á hvort eitthvað
ami að hundi, getur sýningarstjóri, dómari eða dýra
læknir krafist þess að hann verði
skoðaður af dýralækni.
Hafi hundur orðið fyrir skaða sem hefur áhrif á útl
it eða hreyfingar hans, en hann er að
öðru leyti heilbrigður og dýralæknir getur staðfest
með hvaða hætti skaðinn varð, skal
sýnandi framvísa vottorði þess efnis til hringstjór
a, fyrir dóm. Það er þó ætíð mat
dómarans hvort skaðinn sé þess eðlis að ekki sé hæg
t að útiloka að hann hafi verið fyrir
eða dylji annan hugsanlega galla eða hvort hann sé
þess eðlis að hann útiloki að dómarinn
geti metið útlit og hreyfingar hundsins út frá stað
li hans.
8. Bannað er að hafa munnkörfur, rafmagnshálsólar e
ða gaddakeðjur á hundum á
sýningasvæðinu.
Dómara eða sýningarstjóra er heimilt að vísa burtu
grimmum eða á annan hátt
hættulegum hundi.
9. Óheimilt er að stunda sölumennsku með hunda/hvol
pa á sýningarsvæði. Ræktendum er
óheimilt að auglýsa starfsemi sína á sýningarsvæði
HRFÍ, nema í sýningaskrá.
Föt eða annað sem merkt er tiltekinni ræktun, hundi
eða þ.h. eru stranglega bönnuð í
ræktunardóm eða keppni í úrslitum.
10. Dómari skal ganga úr skugga um að hundur/rakki
hafi rétt staðsett og eðlileg eistu.
Hundur sem ekki hefur rétt staðsett og eðlileg eist
u (sama hver ástæðan er) fær
einkunnina 0 (disqualified). Óheimilt er að sýna hu
nd, hafi eistu verið færð niður með
skurðaðgerð.
Óheimilt er að sýna hvolpafulla tík sem gengin er m
eira en 42 daga, talið frá síðustu
pörun, eða er með hvolpa yngri en 56 daga.
11. Hafi verið gerð aðgerð á hundi í því skyni að l
agfæra útlitsgalla, eða hafi feldur hunds
verið meðhöndlaður með einhverju því efni sem getur
breytt lit eða gerð feldsins, er
óheimilt að sýna hann eða gefa umsögn um hann.
Óheimilt er að klippa, reita eða blása hund á sýnin
garstað.
12. Velferð hundsins skal ætíð höfð að leiðarljósi
á hundasýningum HRFÍ.
Skráning og skráningargjald
13. Skráning á sýningar HRFÍ skulu fara fram í gegn
um öruggan vefþjón eða með því
kerfi sem félagið býður upp á. Einnig er hægt að se
nda umsókn sem póstlagt/símsent er í
síðasta lagi daginn sem skráningarfrestur rennur út
.
Skráningargjald verður að greiðast við skráningu, a
ð öðrum kosti verður skráning ekki
tekin til greina. Skráning er bindandi og skráninga
rgjald aðeins endurgreitt samkvæmt
reglum í 17. grein.
Eingöngu má skrá hund til þátttöku á sýningu undir
því nafni sem hann ber í ættbók.
Eigandi hunds ber ábyrgð á að allar upplýsingar á s
kráningarblaði séu réttar. Séu þær
rangar, má neita skráningu eða jafnvel ógilda sýnin
gardóm.
14. Sé villa í sýningarskrá, skal eigandi/sýnandi h
unds vekja athygli hringstjóra á
villunni.
Hundur sem er ekki skráður í sýningaskrá, má ekki t
aka þátt í sýningunni. Undantekning
er gerð ef ástæðan er mistök sýningahaldara eða þri
ðja aðila (t.d. staðfest mistök banka
eða þess sem sér um sýningaskrá) og má þá hundurinn
taka þátt með svokallað b-númer.
Upplýsingar um b-númeraða hunda skulu vera til sýni
s við hringinn og þeirra skal geta í
niðurstöðupappírum.
Óheimilt er að færa hund á milli flokka eftir að sý
ningaskrá hefur verið prentuð, nema um
villu sé að ræða sem sýningahaldari ber ábyrgð á.
15. Óleyfilegt er að veita upplýsingar um hvaða hun
dar eru skráðir á sýningu eða afhenda
sýningarskrá fyrr en á sýningardag. Dómari fær ekki
aðgang að sýningarskrá fyrr en að
sýningu lokinni.
16. Verði breyting á að áður auglýstur dómari muni
dæma, skal sýnendum gerð grein
fyrir breytingunni skriflega eða auglýst á vefsíðu
félagsins. Sé það ekki mögulegt, skal
vekja athygli sýnenda á breytingunni við inngang á
sýningarstað eða við dómhring.
17. Skráningargjald fæst aðeins endurgreitt í eftir
farandi tilvikum:
a. Ef skráningarblað er ekki tekið til greina.
b. Ef ljóst er eftir að skráningarfrestur rennu
r út, að áður auglýstur dómari muni ekki
dæma: Helmingur skráningagjalds er endurgreiddur ge
gn skriflegri beiðni þar um,
afhendingu sýninganúmers og framvísun greiðslukvitt
unar, í síðasta lagi áður en dómur í
tegundinni hefst. Ef varadómari hefur verið tilgre
indur fyrir tegundina, eru
skráningagjöld ekki endurgreidd.
Ef sýning fellur niður vegna óviðráðanlegra ástæðna
(force majeure), eiga eigendur
skráðra hunda ekki rétt á endurgreiðslu skráningarg
jalda.
Skyldur og ábyrgð sýnenda
18. Aldurslágmark sýnanda hunds er 13 ára (á sýning
arárinu) að undanskildum
keppendum í ungum sýnendum, yngri flokki, sbr. gr.
56. Í dómi skal sýninganúmer
hunds vera skýrt á hægri hlið sýnanda.
19. Sýnandi/eigandi ber ábyrgð á hundi og því tjóni
sem hann kann að valda á
sýningarstað. Sama á við um hund í bíl/hjólhýsi eða
annars staðar utan sýningasvæðis.
Deilur sem kunna að rísa milli sýnenda af þessum sö
kum, eru alfarið þeirra mál og
Hundaræktarfélagi Íslands og sýningarstjórn þess óv
iðkomandi.
20. Sýnandi verður sjálfur að gæta þess að mæta tím
anlega og við réttan dómhring með
hundinn áður en dómar hefjast. Athygli er sérstakle
ga vakin á því að auglýstur
sýningartími er leiðbeinandi og getur fyrirvaralíti
ð breyst.
Hringstjóri metur hvort hundur komi of seint til dó
mhrings. Í slíkum tilvikum getur
dómari ákveðið að gæðadæma hundinn (umsögn, einkunn
) eftir að hundakynið hefur
lokið keppni. Hundurinn getur þó ekki tekið þátt í
úrslitum.
21. Stranglega er bannað að reyna að hafa áhrif á s
anngjarnt gengi hunda í dóm. Einnig er
bannað að annar aðili en sýnandi, innan eða utan hr
ings, hafi eða reyni að hafa áhrif á
sýningu hunds.
Sýnandi má ekki ræða við dómarann að fyrra bragði þ
egar hundurinn er í dóm. Erindum
skal beina til hringstjóra.
Óviðkomandi fólk má ekki fara inn í sýningarhring þ
egar verið er að dæma í honum.
22. Það er alfarið bannað að gefa hundi lyf sem með
verkun sinni örvar, róar, er
verkjaeyðandi, hefur áhrif á atferli, geðslag eða g
eta á annan hátt haft áhrif á frammistöðu
hunds eða getu á sýningu. Sýningarstjórn getur fari
ð fram á blóðrannsókn, leiki grunur á
að hundi hafa verið gefin lyf með ofangreindri virk
ni.
23. Heimilt er að hætta við að sýna hund við aðstæð
ur sem lýst er í 17 gr. Að öðrum kosti
er óheimilt að hætta við að láta dæma hund sem mætt
ur er í dómhring, nema með leyfi frá
sýningarstjóra/dómara.
24. Harkaleg meðferð eða refsing á hundi á sýningar
svæði er stranglega bönnuð og getur
leitt til brottvísunar frá sýningu og að hundur ver
ði sviptur verðlaunum og við alvarleg
brot - að máli viðkomandi verði vísað til frekari m
eðferðar sýningastjórnar eða stjórnar
HRFÍ.
25. Aðili sem rekinn hefur verið úr HRFÍ eða sem he
fur verið útilokaður frá sýningum
HRFÍ eða annarra viðurkenndra FCI félaga, má ekki s
krá eða sýna hund á sýningum
HRFÍ. Sama gildir um þátttöku í ræktunar- eða afkv
æmahóp. Regla þessi gildir einnig
um aðila sem hefur sagt sig úr félaginu, hafi úrsög
nin komið í veg fyrir að siðanefnd
félagsins gæti fjallað á fullnægjandi hátt um mál á
hendur honum. Eigandi ber ábyrgð á
því að hundur sé ekki sýndur af útilokuðum aðila.
26. Bannað er að óvirða dómara eða á augljósan hátt
gagnrýna störf hans. Sýnendur skulu
sýna öðrum sýnendum og starfsfólki kurteisi. Sýnand
a eða umboðsaðilum hans er skylt
að fara eftir lögum og reglum HRFÍ, reglum er varða
sýninguna ásamt öðrum tilmælum
starfsfólks sýningar. Brot á þessu kann að varða f
rávísun af sýningarsvæði, að hundur
verði sviptur verðlaunum og við alvarleg brot - að
málinu verði vísað til frekari
meðferðar sýningastjórnar eða stjórnar HRFÍ. Sýnin
gastjóri getur vísað aðilum af
sýningasvæðinu.
Dómarar, hringstjórar og starfsmenn
27. Dómari má ekki skrá eða sýna hund á sýningu sem
hann dæmir sjálfur á, þann dag
sem hann dæmir. Maki, nákomnir ættingjar eða heimil
ismeðlimir dómara mega skrá og
sýna hunda (þó ekki hunda skráða á nafn dómara) af
hundakynjum sem dómari er ekki að
dæma umræddan dag. Hafi dómari, nákominn ættingi ha
ns eða annar á heimili hans, átt
(einn eða í sameign), haft um lengri eða skemmri tí
ma, selt, þjálfað eða snyrt hund á
síðustu sex mánuðum fyrir sýninguna, má dómarinn ek
ki dæma umræddan hund.
Dómari má ekki eiga samskipti við sýnendur fyrir dó
m. Gisting, matarboð, heimsóknir
og keyrsla til og frá sýningu falla m.a. hér undir.
Á alþjóðlegum sýningum verða allir hundar sýndir af
dómara sem ekki dæmir á
sýningunni, að vera í eigu eða ræktaðir af honum sj
álfum, samstarfsaðila, nákomnum
ættingja eða heimilisfólki.
28. Dómaranemi og dómaralærlingur mega hvorki skrá
né sýna hund á sýningunni
hjá dómara sem þeir læra hjá á sýningunni. Öðru sta
rfsfólki í dómhring er
einnig óheimilt að skrá eða sýna hund hjá dómara se
m það starfar með á
sýningunni, nema hundur hafi lokið keppni þegar stö
rf hefjast. Þetta á
einnig við um úrslit. Þessir aðilar mega skrá og sý
na hjá öðrum dómurum
sýningar.
Annað starfsfólk á sýningu má skrá og sýna hunda. Þ
ó er því óheimilt að
bera starfsmannamerki eða önnur auðkenni sem gefa t
il kynna að viðkomandi
sé starfsmaður sýningar.
29. Aðilar sem siðanefnd HRFÍ hefur úrskurðað í sýn
ingabann, mega ekki starfa á eða við
sýningu á meðan bannið er í gildi.
Mótmæli
30. Umsögn dómara eða ákvörðun hans um einkunn, sæt
i eða verðlaun, er endanleg og
verður ekki véfengd.
Niðurstöðu dóms má einungis breyta í eftirtöldum ti
lvikum:
a. Ef sýnt er fram á tæknileg mistök eða villu í dó
mnum
b. Ef þátttaka hundsins fer gegn reglum HRFÍ
Huglægt mat dómarans kemur því aldrei til endurskoð
unar.
Sýningastjórn (og eftir atvikum, stjórn HRFÍ) tekur
afstöðu til þess hvort breyta eigi
niðurstöðu dóms skv. 2. mgr:
a. Að frumkvæði sýningarstjórnar sjálfrar eða stjór
nar HRFÍ, eða eftir ábendingu
dómarans sjálfs,
b. Eftir mótmæli frá hundeiganda sem telur á sér br
otið,
31. Vilji eigandi mótmæla dómi, eða telji hann að b
rotið hafi verið á sér á einhvern hátt,
verður sýningarstjórn HRFÍ að hafa borist skrifleg
mótmæli fyrir lok sýningar þann dag
sem meint atvik átti sér stað, ásamt kærugjaldi sem
skal nema tvöföldum
sýningargjöldum fyrir opinn flokk. Beinist mótmælin
gegn réttmæti 0 einkunnar sem
gefin var vegna útilokandi galla samkvæmt staðli (d
isqualifying fault), skulu þau þó
berast innan viku frá sýningardegi.
Mótmæli aðila sem ekki á beinna hagsmuna að gæta, e
ða ef formkröfum sbr. að ofan er
ekki fylgt, verða ekki tekin til skoðunar. Verði m
ótmælin tekin til skoðunar, skal
sýningastjórn úrskurða skriflega í málinu innan þri
ggja daga frá lok sýningar. Ef
ómögulegt reynist að úrskurða innan þeirra tímamark
a, t.d. vegna þess að ekki tekst að
afla fullnægjandi upplýsinga fyrir þann tíma, skal
stjórn HRFÍ fá málið til úrskurðar.
Verði mótmælin tekin til greina, og eftir atvikum,
skal fella niðurstöðu dóms
(einkunn/sæti) úr öllum skýrslum félagsins og skrán
ingargjald ásamt kærugjaldi,
endurgreiðist.
Úrskurði sýningarstjórnar má skjóta til stjórnar HR
FÍ innan 30 daga frá dagsetningu hans,
en úrskurður stjórnar HRFÍ er endanlegur.
Skýring einkunna
32. Í gæðadómi gefur dómari hundi einkunn fyrir útl
it, hreyfingar og skapgerð og miðar
við staðal hundakynsins, án samanburðar við aðra hu
nda sem skráðir eru í sama flokk.
Þannig geta margir hundar í sama flokki, fengið söm
u einkunn.
Í flokki þar sem gæðadómur fer fram, eru eftirfaran
di einkunnir gefnar:
Excellent
:
Hundurinn kemst mjög nálægt staðli hundakynsins að
gerð og byggingu,
sýndur í frábæru líkamlegu formi og í góðu andlegu
jafnvægi; stórglæsilegur og af háum
gæðum. Kostir hans sem fulltrúa hundakynsins eru s
vo augljósir að óverulegir
útlitsgallar draga hann ekki niður; tilhlýðlegur mu
nur er á tík / rakka.
Very good
:
Hundurinn er dæmigerður að gerð og bygging hans er
í góðu jafnvægi.
Líkamlegt form er gott. Minniháttar gallar eru þol
anlegir, enda kemur engin þeirra niður
á heilbrigðri byggingu hundsins. Þessa einkunn má
einungis veita hundi sem býr yfir
glæsileik.
Good
:
Hundurinn er viðunandi hvað varðar gerð, en hefur
sýnilega galla.
Sufficient
:
Hundurinn er sæmilegur að gerð en er þó ekki týpis
kur fulltrúi hundakynsins,
eða í lélegu líkamlegu formi.
0. einkunn (Disqualified):
Hundur er ekki dæmigerður að gerð og byggingu fyrir
hundakynið; hann sýnir árásargirni eða hegðun sem e
r í algeru ósamræmi við eiginleika
hundakynsins; hann er ekki með tvö eðlileg og rétt
staðsett eistu, hann er með tann- eða
kjálkagalla, litar- eða feldgalla eða er albínói. Þ
essi einkunn er einnig gefin hundi þar sem
gerð eða bygging hans kemur niður á heilsu hans eða
almennu heilbrigði og hundi sem er
með galla sem er óásættanlegur (
disqualifying
) samkvæmt staðli hundakynsins.
Ástæður 0 einkunnar skal alltaf tilgreina í umsögn
og á niðurstöðublaði. Hundur, sem í
þrígang hefur fengið einkunnina 0 vegna skapgerðar
/ hegðunar, skal útilokaður frá
keppni á hundasýningum HRFÍ.
Hundar sem ekki hljóta einhverja af ofangreindum ei
nkunnum, ljúka keppni með
umsögnina:
Ekki hægt að dæma
(
EHD
).
Þessi umsögn er gefin hundi sem á því augnabliki s
em
dómarinn er að dæma hann, hreyfir sig ekki, víkur s
ér undan handfjötlun og skoðun
dómara t.d. á tönnum, líkamsbyggingu, skotti og eis
tum, stekkur stöðugt upp á sýnanda,
reynir að komast út úr hringnum eða hegðar sér þann
ig eða er þannig á sig kominn
líkamlega að ekki er hægt að dæma hreyfingar hans e
ða líkamsbyggingu. Sama getur átt
við um hund sem dómari telur sig sjá merki um eða h
efur ríka ástæðu til að gruna að
aðgerð hafi verið gerð á eða hann meðhöndlaður þann
ig að það geti haft áhrif á dóm.
Ástæðu umsagnarinnar skal getið í umsögn og á niður
stöðublaði.
Meistaraefni / Meistarastig
33. Íslenskt meistarastig / meistaraefni:
47
. Besti öldungur
Rakki og tík með 1. sæti í öldungaflokki og
Heiðursverðlaun
eða
Meistaraefni
, keppa um
titilinn
Besti öldungur tegundar
. Sigurvegari þeirrar keppni fer áfram í keppni u
m
titilinn
Besti öldungur sýningar.
Það gildir þó ekki um hunda sem vinna tegundahóp
sem
hundakynið tilheyrir (BIG-1) og keppa til úrslita u
m
Besta hund sýningar
.
Hundur sem skráður er í öldungaflokk getur hlotið í
slenskt meistarastig, en hann getur
ekki keppt um alþjóðlegt meistarastig (CACIB) á alþ
jóðlegum sýningum.
48.
Besti rakki tegundar / besta tík tegundar
Allir hundar/tíkur sem hlotið hafa
Meistaraefni
keppa um sætaröðun 1-4 og titilinn
Besti
rakki tegundar / Besta tík tegundar.
49.
Besti hundur tegundar
Besti rakki tegundar
og
besta tík tegundar
keppa um titlana
Besti hundur tegundar (BOB)
og
Besti hundur af gagnstæðu kyni (BOS)
. Dæmi fleiri en einn dómari viðkomandi
tegund, skal sýningarstjórn tilnefna annan þeirra t
il að velja
BOB.
BOB
keppir síðan um sætaröðun 1-4 í þeim tegundarhópi s
em hundakynið tilheyrir.
50.
Besti hundur tegundarhóps
Á alþjóðlegum sýningum keppir BOB hvers hundakyns u
m titilinn
Besti hundur
tegundarhóps (BIG)
og sætaröðun 1-4. Tegundarhópar eru tíu og gilda
reglur FCI um
hvaða hundakyn tilheyra hverjum. Dæma saman hunda
í tegundarhópum 4 / 6 og hunda í
tegundarhópum 7 / 8.
51.
Besti hundur sýningar
Sigurvegari hvers tegundarhóps keppir til úrslita o
g sætaröðun 1-4 í
Besta hund sýningar
(BIS).
52. Afkvæmahópur
(valkvætt)
Rétt til þátttöku með afkvæmahóp hefur tík/rakki me
ð þrjú til fimm afkvæmi. Afkvæmin
verða að vera skráð til þátttöku og sýnd í öðrum fl
okkum sýningar, þó ekki í
hvolpaflokkum. Sama gildir um undaneldistík/rakka s
em verða að vera skráð til þátttöku
og sýnd í öðrum flokkum sýningar.
Afkvæmin og undaneldishundar mega ekki hljóta einku
nnina 0 eða
Ekki hægt að dæma
.
Aðeins má sýna undaneldisrakkann/tíkina með einn af
kvæmahóp á viðkomandi sýningu.
Afkvæmin verða að vera af sömu stærð og hafa sama f
eldlag.
Eigandi/sýnandi undaneldishunds/tíkur velur sjálfur
þau afkvæmi sem hann vill sýna í
afkvæmahópi. Sýnandi afkvæmahóps skal tímalega tilk
ynna hringstjóra hvaða afkvæmi
hann hefur valið og gera eigendum þeirra viðvart í
tíma.
Hópurinn fær umsögn og einkunn sem ein heild. Til a
ð unnt sé að veita afkvæmahópi
Heiðursverðlaun
er megin áhersla lögð á að hópurinn sé jafn að ger
ð og gæðum og
samleitur undaneldishundinum/tíkinni og telst það t
egundinni frekar til framdráttar en sá
árangur og einkunnagjöf sem einn einstakur hundur í
hópnum hefur hlotið.
Sýnanda/eiganda ber að sýna hund í afkvæmahópi, ósk
i eigandi ræktunartíkur/hunds
þess.
Besti afkvæmahópur tegundar með
Heiðursverðlaun
keppir til úrslita um
Besta
afkvæmahóp sýningar
(eða dagsins, ef sýningin stendur í tvo eða fleiri
daga).
53.
Ræktunarhópur
(valkvætt)
Í ræktunarhópi eru þrír til fimm hundar af sömu teg
und frá sama ræktanda/sömu
meðræktendum. Ef hundarnir eru með ræktunarnafn, sk
ulu þeir allir bera sama
ræktunarnafn. Ef aðili er ræktandi og jafnframt með
ræktandi að öðru goti (ekki sama
ræktunarnafn), má ekki sýna þau afkvæmi saman í ræk
tunarhópi.
Aðeins má sýna einn ræktunarhóp af sömu tegund frá
sama ræktanda/sömu
meðræktendum (með sama ræktunarnafn) á viðkomandi s
ýningu.
Hundarnir verða að vera í sama stærðarflokki (t.d.
schnauzer og poodle) og hafa sömu
feldgerð og lit, þar sem það á við (t.d. griffon, v
orsteh, weimaraner, chihuahua,
schnauzer, poodle og collie). Hundar í ræktunarhópi
geta verið úr öllum flokkum nema
hvolpaflokkum og mega ekki hljóta 0 í einkunn eða e
kki hægt að dæma.
Hópurinn fær umsögn og einkunn sem ein heild. Megi
n áhersla er lögð á að hópurinn sé
jafn að gerð, gæðum og útliti, og telst það hópnum
meira til framdráttar en árangur og
einkunnagjöf, sem einstakur hundur í hópnum hefur h
lotið.
Ræktandi skal gera eigendum hunda sem hann hefur va
lið að sýna í ræktunarhópi viðvart
í tíma. Ræktandi skal tilkynna tímalega til hringst
jóra hvaða hunda hann hefur valið, skrá
númer hundanna á umsagnarblað og undirrita það.
Sýnanda/eiganda ber að sýna hund í ræktunarhópi, ós
ki ræktandi þess.
Besti ræktunarhópur tegundar með heiðursverðlaun ke
ppir til úrslita um besta
ræktunarhóp sýningar (eða dagsins, ef sýningin sten
dur í tvo eða fleiri daga).
54.
Parakeppni
(valkvætt)
Í parakeppni eru rakki og tík af sömu tegund, í eig
u sama aðila, sýnd saman. Hundarnir
verða að vera eldri en 9 mánaða á sýningardaginn. T
ilgangur parakeppni er að sýna fram
á hve lík rakki og tík eru. Pörum innan sömu tegund
ar er raðað í sæti og ef þau þykja
framúrskarandi að gæðum geta þau fengið
heiðursverðlaun
. Besta par tegundar með
heiðursverðlaun
keppir til úrslita um besta par sýningar (eða dagsi
ns, ef sýningin stendur
í tvo eða fleiri daga).
Sérstök ákvæði:
55. Dachshund (langhund) og Poodle verður að skrá o
g sýna í þeim stærðarflokki sem
skráður er í ættbók. Endanleg staðsetning í stærðar
flokk ákvarðast af dómara á fyrstu
sýningu eftir að hundur hefur náð 15 mánaða aldri.
Mæling dómara er bindandi. Þó er
mögulegt að bera fram skriflega kvörtun til HRFÍ. S
é það gert, verður að fá samdóma álit
tveggja sérfræðinga og er niðurstaða þeirra endanle
g. Hljótist einhver kostnaður af þessu,
skal eigandi hundsins bera hann. Dómari mælir hund
ana á viðkomandi sýningu áður en
dómar hefjast innan tegundanna.
Dachshund
:
 Dachshund: Brjóstummál 35 cm. Efri þyngdarmörk um
9 kg.
 Miniature Dachshund: Brjóstummál frá 30 til 35 cm
.
 Rabbit Dachshund : Brjóstummál að 30 cm.
Poodle:
 Standard poodles: Yfir 45 cm til 60 cm með frávik
um upp á 2 cm.
 Medium poodles :Yfir 35 cm til og með 45 cm.
 Miniature poodles : Frá og með 28 cm og til og me
ð 35 cm.
 Toy poodles : Undir 28 cm (æskileg stærð um 25 cm
).
The Papillon Continental Toy Spaniel / The Phalene
Continental Toy Spaniel
:
Hvolpar undan Papillon og Phalene eru skráðir það a
fbrigði sem ræktandi telur þá vera
við 8 vikna aldur. Varðandi umskráningu á Papillon
í Phalene eða Phalene í Papillon, þá
þarf hundurinn að vera sýndur eftir 15 mánaða aldur
á viðurkenndri FCI sýningu áður en
hann er umskráður.
Telji eigandi hundinn vera annað afbrigði en hann v
ar upphaflega skráður í ættbók, skal
skrá hann á sýningu sem það afbrigði sem eigandi te
lur hundinn vera. Ef dómari
samþykkir hundinn sem það afbrigði, er hægt að láta
umskrá afbrigðið í ættbók.
German Shepherd Dog (Short-haired og Long-haired)
Hvolpar eru skráðir það afbrigði sem ræktandi telur
þá vera við 8 vikna aldur. Varðandi
umskráningu á schäfer short-haired/schäfer long-hai
red, schäfer long-haired/schäfer
short-haired, þá þarf hundurinn að vera sýndur efti
r 9 mánaða aldur á viðurkenndri FCI
sýningu áður en hann er umskráður. Telji eigandi hu
ndinn vera annað afbrigði en hann
var upphaflega skráður í ættbók, skal skrá hann á s
ýningu sem það afbrigði sem eigandi
telur hundinn vera. Ef dómari samþykkir hundinn sem
það afbrigði, er hægt að láta
umskrá afbrigðið í ættbók.
Ungir sýnendur
56. Keppni ungra sýnenda er skipt í tvo aldursflokk
a, 10-12 ára og 13-17 ára. Þeir ungu
sýnendur sem verða 10 ára á sýningarárinu taka þátt
í yngri flokki en ungir sýnendur 13
ára og eldri (ártalið gildir) taka þátt í eldri flo
kki. Ungir sýnendur geta keppt í keppni
ungra sýnenda út 17. aldursárið (ártalið gildir).
57. Ungum sýnanda er óheimilt að sýna tík sem er að
lóða. Starfsfólki sýningar er heimilt
að vísa ungum sýnanda frá keppni mæti hann með lóða
tík.
58. Sá hundur sem ungmennið sýnir, verður að vera f
ullra 9 mánaða á sýningardag (sbr.
gr. 38), skráður í ættbók HRFÍ og uppfylla þær regl
ur sem HRFÍ setur um sýningu hunda
á sýningum HRFÍ.
59. Lögð er áhersla á að dæma framkomu unga sýnanda
ns í dómhring, samspil hans og
hunds og jafnframt hvernig hundur er sýndur.
60. Skráning í keppni ungra sýnenda verður að vera
á sér skráningarblaði sem fæst á
skrifstofu HRFÍ. Einnig er hægt að skrá sig með tö
lvupósti. Skráning telst ekki gild nema
allar upplýsingar séu til staðar á skráningarblaði
og að greiðsla hafi borist áður en
skráningafresti lýkur.
61. Einkunna-og verðlaunaborðar
Besti hundur tegundar (BOB): Rauður og gulur borði
Besti hundur af gagnstæðu kyni (BOS): Hvítur og græ
nn borði
Alþjóðlegt meistarastig (CACIB): Hvítur borði
Vara-alþjóðlegt meistarastig (Reserve CACIB): Appel
sínugulur borði
Meistarastig: Borði í íslensku fánalitunum
Meistaraefni: Bleikur borði
Meistaranafnbót: Rauður og grænn borði
Heiðursverðlaun: Fjólublár borði
Einkunn í gæðadómi:
Excellent : Rauður borði
Very good: Blár borði
Good: Gulur borði
Sufficient: Grænn borði
0.einkunn: Ekki gefinn borði
"Ekki hægt að dæma": Ekki gefinn borði
Sætaröðun
1. sæti: Rauður borði
2. sæti: Blár borði
3. sæti: Gulur borði
4. sæti: Grænn borði
Hundaræktarfélag Íslands áskilur sér allan rétt til
að ákveða hvort og þá hvernig verðlaun
eru veitt á sýningum félagsins.
Undanþágur
62. Stjórn Hundaræktarfélags Íslands getur, sé til
þess brýn þörf eða aðstæður, gefið
undanþágur frá sýningareglum.
Meistaratitlar
63
. Íslenskur meistari (ISCh)
Til að hundur geti orðið íslenskur meistari verður
hann að hafa fengið þrjú stig til
meistara á þremur sýningum HRFÍ, hjá þremur mismuna
ndi dómurum. Eitt af þeim
stigum skal veitt eftir 24 mánaða aldur hundsins (2
4 mán.+ 1 dagur). Hundar af
vinnuhundakyni, sbr. sérreglur um meistaratitil fyr
ir vinnuhunda, verða einnig að
uppfylla kröfur um árangur í vinnuprófum.
Hundur sem hlotið hefur meistaranafnbót hjá hundaræ
ktarfélagi viðurkenndu af HRFÍ
(FCI), þarf eitt íslenskt meistarastig á sýningu á
vegum HRFÍ, eftir 24 mánaða aldur (24
mán.+1 dagur), til að geta fengið íslenska meistara
nafnbót.
64
. Íslenskur sýningameistari (ISShCh)
Hundar af vinnuhundakyni (sbr. sérákvæði fyrir nokk
rar tegundir vinnuhunda) geta orðið
íslenskir sýningameistarar (ISShCh) eftir að hafa f
engið þrjú stig til meistara á þremur
sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum. Eitt
af þeim stigum skal veitt eftir
24 mánaða aldur hundsins (24 mán.+ 1 dagur).
Hundur sem hlotið hefur sambærilega sýningameistara
nafnbót hjá hundaræktarfélagi
viðurkenndu af HRFÍ, þarf eitt íslenskt meistarasti
g á sýningu á vegum HRFÍ, eftir 24
mánaða aldur (24 mán.+ 1 dagur), til að geta fengið
íslenska sýningameistaranafnbót.
65. Eigandi hunds skal sækja um íslenska meistara-
og sýningameistaranafnbót á þar til
gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ. Með umsókninni s
kulu fylgja öll nauðsynleg gögn.
Við veitingu íslenskrar meistaranafnbótar (ISCh), f
ellur niður íslenskur
sýningameistaratitill (ISShCh) sem sami hundur kann
að hafa hlotið, enda felst sá árangur
sem liggur að baki honum í ISCh titlinum.
66. Þegar hundur hefur hlotið staðfestingu á íslens
kri meistara- eða
sýningameistaranafnbót, skal hann sýndur í meistara
- eða öldungaflokki. Ekki er hægt að
skrá hund til þátttöku í meistaraflokki nema að sta
ðfesting um meistaranafnbótina liggi
fyrir áður en skráningafresti lýkur.
67.
Alþjóðlegur meistari (C.I.B.)
Til að hljóta alþjóðlegan meistaratitil þarf hundur
að hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig
(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum, sjá þó sérre
glur um meistaratitil fyrir
vinnuhunda (gr. 71-75). A.m.k. eitt ár verður að lí
ða frá því að hundur fær sitt fyrsta stig
og til þess fjórða. Þá skulu stigin hafa verið veit
t af dómurum af a.m.k. þremur þjóðernum
frá FCI aðildarlöndum.
68.
Alþjóðlegur sýningameistari (C.I.E.)
Hundar af vinnu- og veiðihundakyni sem sýna þurfa f
ram á árangur í vinnuprófum til að
eiga kost á C.I.B. titli, sbr. sérreglur um meistar
atitil fyrir vinnuhunda (gr. 71-75), geta
hlotið alþjóðlegan sýningameistaratitil með því að
hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig
(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum frá dómurum a
f a.m.k. þremur þjóðernum frá
FCI aðildarlöndum. A.m.k. eitt ár verður að líða f
rá því að hundur fær sitt fyrsta stig og
til þess fjórða.
69. Eigandi sækir um alþjóðlegan meistara- og sýnin
gameistaratitil fyrir hund á þar til
gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ. Umsókninni skulu
fylgja þau gögn sem sanna að
hundurinn hafi uppfyllt skilyrði FCI til þessara ti
tla. Hundur telst ekki alþjóðlegur
meistari eða sýningameistari fyrr en staðfesting um
titilinn hefur borist HRFÍ frá FCI.
70.
Norðurlandameistaratitill
Til að hundur geti fengið Norðurlandameistaranafnbó
t (NORDUCH) þarf hann að hafa
hlotið meistaranafnbót hjá þremur hundaræktarfélögu
m á Norðurlöndum (NKU).
Eigandi getur sótt um þennan titil á þar til gerðu
eyðublaði á skrifstofu HRFÍ.
Með umsókninni skulu fylgja þau gögn sem sanna að h
undurinn uppfylli þær kröfur sem
gerðar eru hjá Hundaræktarfélögunum á Norðurlöndum
(FCI). Veiting á þessum titli er
alfarið háð samþykki viðkomandi Hundaræktarfélaga.
Sérákvæði um meistarareglur fyrir vinnuhunda
(Gildir fyrir hunda sem fæddir eru eftir 1. janúar
1999).
71. Ákvæði fyrir schäfer hund (166) í tegundarhópi
1.
Schäfer hundur þarf að uppfylla eftirfarandi skilyr
ði til að hljóta titilinn íslenskur meistari
(ISCh):
a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ
, hjá þremur mismunandi
dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur (24
mán.+1 dagur).
b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðm
aloss (HD) og olnbogaloss
(AD)* (*Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 20
05) og niðurstöður þurfa að
liggja fyrir.
c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki/
húðflúr).
d. Hundur þarf að hafa staðist vinnueiginleikapróf
sem hér segir:
i. Skapgerðarmat.
(Fellt niður frá og með 01.04.2011)
ii. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánað
a aldur.
iii. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda
eftir 1. janúar 2004).
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCH
H1) jafngildir lið ii og iii.
f.
Hundur sem hefur staðist B-próf frá Slysavarnaféla
ginu Landsbjörgu;
Björgunarhundasveit Íslands eða Leitarhundum SL,
jafngildir lið ii.
g. Hundur sem hefur staðist A-próf frá Slysavarnafé
laginu Landsbjörgu;
Björgunarhundasveit Íslands eða Leitarhundum SL, ja
fngildir lið ii og iii.
72. Til að vinnuhundar sem tilheyra tegundahópum 1,
2, 3, 4, 5, 6 og vatna- og
spanielhundar (Flushing/Water) í tegundahópi 8 og f
ædd eru eftir 1. janúar 2004 (Gildir
um hundakyn sem þurfa að skila vinnuprófum skv.
Breeds nomenclature
lista FCI -
stjörnumerktir í
Working trials
reit, án sviga), hljóti titilinn íslenskur meistari
(ISCh),
gilda eftirfarandi reglur:
a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ
, hjá þremur mismunandi
dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur (24
mán.+1 dagur).
b. Skapgerðarmat
(Fellt niður frá og með 01.04.2011)
c. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða
aldur.
d. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda e
ftir 1. janúar 2004).
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCH
H1) jafngildir lið c og d.
f. Smalaeðlispróf fyrir fjárhunda (jafngildir lið c
og d).
73. Vinnuhundar (Working/Utility) í tegundahópi 1,
2, 3, 4, 5 6 og vatna- og
spanielhundar (Flushing/Water) í tegundahópi 8 (Gil
dir um hundakyn sem þurfa að skila
vinnuprófum skv.
Breeds nomenclature
lista FCI - stjörnumerktir í
Working trials
reit, án
sviga), þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði til a
ð að hljóta titilinn Alþjóðlegur meistari
(C.I.B):
a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fl
eiri löndum, frá tveimur
dómurum af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI a
ðildarlöndum. Eitt ár og
einn dagur verða að líða milli fyrsta og síðasta al
þjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá
1. janúar 2004 til 1. janúar 2005.
b. Skapgerðarmat
(Fellt niður frá og með 01.04.2011)
c. Bronsmerki í hlýðni
d. Sporleitarpróf I, viðurkennt af HRFÍ
e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCH
H1) jafngildir lið c og d.
Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.
74. Ákvæði fyrir tegundahóp 7
Hundur í tegundahópi 7 þarf að uppfylla eftirfarand
i skilyrði til að hljóta titilinn íslenskur
meistari (ISCh):
a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ
, hjá þremur mismunandi
dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur (24
mán.+1 dagur).
b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðm
aloss (HD) og niðurstöður þurfa
að liggja fyrir.
c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki
/húðflúr).
d. Hundur þarf að standast vinnueiginleikapróf sem
hér segir: Að hljóta a.m.k. 2.
einkunn í unghundaflokki eða 3. einkunn í opnum flo
kki í veiðiprófi viðurkenndu
af HRFÍ.
Einnig þarf hundur úr tegundahópi 7 að uppfylla eft
irtalin skilyrði til að hljóta titilinn
Alþjóðlegur meistari (C.I.B.):
a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fl
eiri löndum, frá tveimur dómurum
af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlö
ndum. Eitt ár og einn dagur
verða að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs me
istarastigs. Dæmi: frá 1. janúar
2004 til 1. janúar 2005.
b. Hafa lokið veiðiprófi í samræmi við eiginleika v
iðkomandi hundakyns á veiðiprófi
viðurkenndu af HRFÍ.
Að öðru leyti gilda sýningarreglur HRFÍ.
75. Ákvæði fyrir tegundahóp 8
Retrieverhundur þarf að uppfylla eftirfarandi skily
rði til að til að hljóta titilinn íslenskur
meistari (ISCh):
a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ
hjá þremur mismunandi
dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur (24
mán.+ 1 dagur).
b. Retrieverhundur þarf að hafa varanlegt auðkenni
(örmerki/húðflúr).
c. Retrieverhundur þarf að standast vinnueiginleika
próf sem hér segir:
Að hljóta a.m.k. 3. einkunn í opnum flokki á B retr
iever- veiðiprófi, viðurkenndu
af HRFÍ.
Einnig þarf hundur úr tegundahópi 8 að uppfylla eft
irtalin skilyrði til að hljóta titilinn
Alþjóðlegur meistari (C.I.B):
a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fl
eiri löndum, frá tveimur
dómurum af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI a
ðildarlöndum. Eitt ár og
einn dagur verða að líða milli fyrsta og síðasta al
þjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá
1. janúar 2004 til 1. janúar 2005.
b. Hafa lokið veiðiprófi viðurkenndu af HRFÍ í samr
æmi við eiginleika viðkomandi
hundakyns.
Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.
Skammstafanir
CACIB: Alþjóðlegt meistarastig
Res-CACIB: Vara-alþjóðlegt meistarastig
FCI: Alþjóðasamtök hundaræktafélaga
HD: Mjaðmalos
AD: Olnbogalos
HRFÍ: Hundaræktarfélag Íslands
C.I.B: Alþjóðlegur meistari
C.I.E: Alþjóðlegur sýningameistari
ISCh: Íslenskur meistari
ISShCh: Íslenskur sýningameistari
Útreikningur stiga
1. Stigaútreikningur fyrir stigahæsta hund ársins
Gefin eru stig til fjögurra efstu hunda í hverjum t
egundahópi.
Stigagjöf fyrir sætaröðun í tegundahópi fer eftir f
jölda skráðra hunda í tegundinni á
viðkomandi sýningu.
Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum féla
gsins á viðkomandi almanaksári,
þar sem allar hundategundir geta tekið þátt.
Stigahæsti hundur ársins er heiðraður á lokasýningu
ár hvert.
Besti hundur sýningar, stigafjöldi eftir sætaröðun:
BHS-1 12 stig.


------------------------------------------------------------------------------------------Sýningarreglur fyrir hundasýningar HRFÍ og sérdeilda þess

 Gilda frá 1. janúar 2009.

 

 Skipulag og stjórn  

1. Stjórn HRFÍ tilnefnir fimm manna sýningarstjórn og sjö í framkvæmdanefnd sýninga.

Hlutverk sýningarstjórnar er að skipuleggja sýningar félagsins, sjá til þess að þær fari

fram samkvæmt sýningarreglum, leysa mál eða deilur sem upp kunna að koma á

sýningum og vera stjórn HRFÍ og deildum félagsins ráðgefandi varðandi sýningarmálefni

almennt. Sýningarstjórn skiptir með sér verkum.

Hlutverk framkvæmdanefndar sýninga er að sjá um verklega framkvæmd sýninga

félagsins, í samráði við sýningastjórn. Framkvæmdanefnd sýningar skiptir með sér

verkum.

 

 Sýningarskilmálar

 2. Félagsmönnum HRFÍ og félagsmönnum í félögum viðurkenndum af HRFÍ er einum

heimilt að skrá til þátttöku hunda sína á sýningar Hundaræktarfélags Íslands.

Við skráningu á sýningar skal nota staðlað skráningareyðublað HRFÍ.

 

3. Aðeins má sýna hunda sem skráðir eru í ættbók HRFÍ. Innflutta hunda má þó sýna án

umskráningar, sé eigandi búsettur erlendis. Innflutningsleyfi og vottorð frá

einangrunarstöð verða að fylgja með skráningarblaði og þurfa hundarnir að vera

ættbókarfærðir hjá erlendu hundaræktarfélagi, viðurkenndu af HRFÍ.

Hundar af hundakyni sem ekki er viðurkennt af FCI, skulu aðgreindir sérstaklega í

sýningaskrá á alþjóðlegum sýningum. Þeir geta ekki tekið þátt í keppni í tegundarhóp.

Íslenskan fjárhund með undanþáguskráningu má sýna á sýningum HRFÍ.

4. Óheimilt er að sýna skott- og / eða eyrnastýfða hunda sem fæddir eru á Íslandi eftir 22.

júní 2001. Sama gildir um hund sem fluttur er inn frá landi þar sem skott- og/eða

eyrnastýfingar eru óheimilar.

5. Hundur sem sýndur er á sýningum HRFÍ skal vera bólusettur gegn þeim

smitsjúkdómum, sem leyfilegt er að bólusetja gegn hér á landi og varanlega auðkenndur

með örmerki eða húðflúri. Starfsfólki sýningar er heimilt að lesa af örmerkingu/húðflúri

hunda á sýningarstað.

Dýralæknisskoðunar er ekki krafist á sýningum HRFÍ, en séu sýndir fleiri en 50 hundar

verður að tryggja dýralæknaþjónustu.

 

6. Óheimilt er að vera með aðra hunda á sýningarsvæðinu en þá sem skráðir eru til

sýningar, í hundafimi, hlýðnikeppni og/eða önnur sýningaratriði.

Stranglega bannað er að koma með hvolpa yngri en 4 mánaða inn á sýningarsvæði HRFÍ.

Ávallt verður að hafa hunda í taumi á sýningarsvæði. Undantekning frá þessari reglu

gildir aðeins í keppnishring við atriði eins og hlýðnikeppni, hundafimi og /eða önnur

sýningaratriði.

Aldrei skal skilja hunda eftir eftirlitslausa á sýningarsvæðinu þannig að öryggi þeirra eða

annarra sé ótryggt eða þeir valdi gestum, sýnendum og hundum þeirra ónæði.

 

7. Hundar sem komið er með á hundasýningu skulu almennt vera í góðu andlegu og

líkamlegu ásigkomulagi. Sýnilega veikum, blindum eða heyrnarlausum hundi, hundi

með húðsjúkdóm eða útvortis sníkjudýr skal vísa frá þátttöku. Leiki vafi á hvort eitthvað

ami að hundi, getur sýningarstjóri, dómari eða dýralæknir krafist þess að hann verði

skoðaður af dýralækni.

Hafi hundur orðið fyrir skaða sem hefur áhrif á útlit eða hreyfingar hans, en hann er að

öðru leyti heilbrigður og dýralæknir getur staðfest með hvaða hætti skaðinn varð, skal

sýnandi framvísa vottorði þess efnis til hringstjóra, fyrir dóm. Það er þó ætíð mat

dómarans hvort skaðinn sé þess eðlis að ekki sé hægt að útiloka að hann hafi verið fyrir

eða dylji annan hugsanlega galla eða hvort hann sé þess eðlis að hann útiloki að dómarinn

geti metið útlit og hreyfingar hundsins út frá staðli hans.

 

8. Bannað er að hafa munnkörfur, rafmagnshálsólar eða gaddakeðjur á hundum á

sýningasvæðinu.

Dómara eða sýningarstjóra er heimilt að vísa burtu grimmum eða á annan hátt

hættulegum hundi.

 

9. Óheimilt er að stunda sölumennsku með hunda/hvolpa á sýningarsvæði. Ræktendum er

óheimilt að auglýsa starfsemi sína á sýningarsvæði HRFÍ, nema í sýningaskrá.

Föt eða annað sem merkt er tiltekinni ræktun, hundi eða þ.h. eru stranglega bönnuð í

ræktunardóm eða keppni í úrslitum.

 

10. Dómari skal ganga úr skugga um að hundur/rakki hafi rétt staðsett og eðlileg eistu.

Hundur sem ekki hefur rétt staðsett og eðlileg eistu (sama hver ástæðan er) fær

einkunnina 0 (disqualified). Óheimilt er að sýna hund, hafi eistu verið færð niður með

skurðaðgerð.

Óheimilt er að sýna hvolpafulla tík sem gengin er meira en 42 daga, talið frá síðustu

pörun, eða er með hvolpa yngri en 56 daga.

 

11. Hafi verið gerð aðgerð á hundi í því skyni að lagfæra útlitsgalla, eða hafi feldur hunds

verið meðhöndlaður með einhverju því efni sem getur breytt lit eða gerð feldsins, er

óheimilt að sýna hann eða gefa umsögn um hann.

Óheimilt er að klippa, reita eða blása hund á sýningarstað.

 

12. Velferð hundsins skal ætíð höfð að leiðarljósi á hundasýningum HRFÍ.

 

 Skráning og skráningargjald

 13. Skráning á sýningar HRFÍ skulu fara fram í gegnum öruggan vefþjón eða með

eyðublaði sem póstlagt/símsent er í síðasta lagi daginn sem skráningarfrestur rennur út.

Skráningargjald verður að greiðast við skráningu, að öðrum kosti verður skráning ekki

tekin til greina. Skráning er bindandi og skráningargjald aðeins endurgreitt samkvæmt

reglum í 17. grein.

Eingöngu má skrá hund til þátttöku á sýningu undir því nafni sem hann ber í ættbók.

Eigandi hunds ber ábyrgð á að allar upplýsingar á skráningarblaði séu réttar. Séu þær

rangar, má neita skráningu eða jafnvel ógilda sýningardóm.

 

14. Sé villa í sýningarskrá, skal eigandi/sýnandi hunds vekja athygli hringstjóra á

villunni.

Hundur sem er ekki skráður í sýningaskrá, má ekki taka þátt í sýningunni. Undantekning

er gerð ef ástæðan er mistök sýningahaldara eða þriðja aðila (t.d. staðfest mistök banka

eða þess sem sér um sýningaskrá) og má þá hundurinn taka þátt með svokallað b-númer.

Upplýsingar um b-númeraða hunda skulu vera til sýnis við hringinn og þeirra skal geta í

niðurstöðupappírum.

Óheimilt er að færa hund á milli flokka eftir að sýningaskrá hefur verið prentuð, nema um

villu sé að ræða sem sýningahaldari ber ábyrgð á.

 

15. Óleyfilegt er að veita upplýsingar um hvaða hundar eru skráðir á sýningu eða afhenda

sýningarskrá fyrr en á sýningardag. Dómari fær ekki aðgang að sýningarskrá fyrr en að

sýningu lokinni.

 

16. Verði breyting á að áður auglýstur dómari muni dæma, skal sýnendum gerð grein

fyrir breytingunni skriflega. Sé það ekki mögulegt, skal vekja athygli sýnenda á

breytingunni við inngang á sýningarstað eða við dómhring.

 

17. Skráningargjald fæst aðeins endurgreitt í eftirfarandi tilvikum:

a. Ef skráningarblað er ekki tekið til greina.

b. Ef ljóst er eftir að skráningarfrestur rennur út, að áður auglýstur dómari muni ekki

dæma: Helmingur skráningagjalds er endurgreiddur gegn skriflegri beiðni þar um,

afhendingu sýninganúmers og framvísun greiðslukvittunar, í síðasta lagi áður en dómur í

tegundinni hefst. Ef varadómari hefur verið tilgreindur fyrir tegundina, eru

skráningagjöld ekki endurgreidd.

Ef sýning fellur niður vegna óviðráðanlegra ástæðna (force majeure), eiga eigendur

skráðra hunda ekki rétt á endurgreiðslu skráningargjalda.

  

Skyldur og ábyrgð sýnenda

  18. Aldurslágmark sýnanda hunds er 13 ára (á sýningarárinu) að undanskildum

keppendum í ungum sýnendum, yngri flokki, sbr. gr. 56. Í dómi skal sýninganúmer

hunds vera skýrt á hægri hlið sýnanda.

 

19. Sýnandi/eigandi ber ábyrgð á hundi og því tjóni sem hann kann að valda á

sýningarstað. Sama á við um hund í bíl/hjólhýsi eða annars staðar utan sýningasvæðis.

Deilur sem kunna að rísa milli sýnenda af þessum sökum, eru alfarið þeirra mál og

Hundaræktarfélagi Íslands og sýningarstjórn þess óviðkomandi.

 

20. Sýnandi verður sjálfur að gæta þess að mæta tímanlega og við réttan dómhring með

hundinn áður en dómar hefjast. Athygli er sérstaklega vakin á því að auglýstur

sýningartími er leiðbeinandi og getur fyrirvaralítið breyst.

Hringstjóri metur hvort hundur komi of seint til dómhrings. Í slíkum tilvikum getur

dómari ákveðið að gæðadæma hundinn (umsögn, einkunn) eftir að hundakynið hefur

lokið keppni. Hundurinn getur þó ekki tekið þátt í úrslitum.

 

21. Stranglega er bannað að reyna að hafa áhrif á sanngjarnt gengi hunda í dóm. Einnig er

bannað að annar aðili en sýnandi, innan eða utan hrings, hafi eða reyni að hafa áhrif á

sýningu hunds.

Sýnandi má ekki ræða við dómarann að fyrra bragði þegar hundurinn er í dóm. Erindum

skal beina til hringstjóra.

Óviðkomandi fólk má ekki fara inn í sýningarhring þegar verið er að dæma í honum.

 

22. Það er alfarið bannað að gefa hundi lyf sem með verkun sinni örvar, róar, er

verkjaeyðandi, hefur áhrif á atferli, geðslag eða geta á annan hátt haft áhrif á frammistöðu

hunds eða getu á sýningu. Sýningarstjórn getur farið fram á blóðrannsókn, leiki grunur á

að hundi hafa verið gefin lyf með ofangreindri virkni.

 

23. Heimilt er að hætta við að sýna hund við aðstæður sem lýst er í 17 gr. Að öðrum kosti

er óheimilt að hætta við að láta dæma hund sem mættur er í dómhring, nema með leyfi frá

sýningarstjóra/dómara.

 

24. Harkaleg meðferð eða refsing á hundi á sýningarsvæði er stranglega bönnuð og getur

leitt til brottvísunar frá sýningu og að hundur verði sviptur verðlaunum og við alvarleg

brot - að máli viðkomandi verði vísað til frekari meðferðar sýningastjórnar eða stjórnar

HRFÍ.

 

25. Aðili sem rekinn hefur verið úr HRFÍ eða sem hefur verið útilokaður frá sýningum

HRFÍ eða annarra viðurkenndra FCI félaga, má ekki skrá eða sýna hund á sýningum

HRFÍ. Sama gildir um þátttöku í ræktunar- eða afkvæmahóp. Regla þessi gildir einnig

um aðila sem hefur sagt sig úr félaginu, hafi úrsögnin komið í veg fyrir að siðanefnd

félagsins gæti fjallað á fullnægjandi hátt um mál á hendur honum. Eigandi ber ábyrgð á

því að hundur sé ekki sýndur af útilokuðum aðila.

 

26. Bannað er að óvirða dómara eða á augljósan hátt gagnrýna störf hans. Sýnendur skulu

sýna öðrum sýnendum og starfsfólki kurteisi. Sýnanda eða umboðsaðilum hans er skylt

að fara eftir lögum og reglum HRFÍ, reglum er varða sýninguna ásamt öðrum tilmælum

starfsfólks sýningar. Brot á þessu kann að varða frávísun af sýningarsvæði, að hundur

verði sviptur verðlaunum og við alvarleg brot - að málinu verði vísað til frekari

meðferðar sýningastjórnar eða stjórnar HRFÍ. Sýningastjóri getur vísað aðilum af

sýningasvæðinu.

  

Dómarar, hringstjórar og starfsmenn

 27. Dómari má ekki skrá eða sýna hund á sýningu sem hann dæmir sjálfur á, þann dag

sem hann dæmir. Maki, nákomnir ættingjar eða heimilismeðlimir dómara mega skrá og

sýna hunda (þó ekki hunda skráða á nafn dómara) af hundakynjum sem dómari er ekki að

dæma umræddan dag. Hafi dómari, nákominn ættingi hans eða annar á heimili hans, átt

(einn eða í sameign), haft um lengri eða skemmri tíma, selt, þjálfað eða snyrt hund á

síðustu sex mánuðum fyrir sýninguna, má dómarinn ekki dæma umræddan hund.

Dómari má ekki eiga samskipti við sýnendur fyrir dóm. Gisting, matarboð, heimsóknir

og keyrsla til og frá sýningu falla m.a. hér undir.

Á alþjóðlegum sýningum verða allir hundar sýndir af dómara sem ekki dæmir á

sýningunni, að vera í eigu eða ræktaðir af honum sjálfum, samstarfsaðila, nákomnum

ættingja eða heimilisfólki.

 

28. Dómaranemi og dómarlærlingur mega hvorki ská eða sýna hund á sýningunni þann

dag sem þeir eru við nám í hring og ekki sýna hund undir dómara sem þeir læra hjá á

sýningunni.

Öðru starfsfólki í dómhring er ekki heimilt að skrá eða sýna hund hjá dómara sem þeir

starfa með á sýningunni. Þessi regla á einnig við um úrslit. Þessir aðilar mega skrá og

sýna undir öðrum dómurum sýningarinnar.

Annað starfsfólk á dómsýningu má skrá og sýna hunda. Þó er því óheimilt að bera

starfsmannamerki eða önnur auðkenni sem gefa til kynna að viðkomandi sé starfsmaður

sýningar.

 

29. Aðilar sem siðanefnd HRFÍ hefur úrskurðað í sýningabann, mega ekki starfa á eða við

sýningu á meðan bannið er í gildi.

 

Mótmæli

 30. Umsögn dómara eða ákvörðun hans um einkunn, sæti eða verðlaun, er endanleg og

verður ekki véfengd.

Niðurstöðu dóms má einungis breyta í eftirtöldum tilvikum:

a. Ef sýnt er fram á tæknileg mistök eða villu í dómnum

b. Ef þátttaka hundsins fer gegn reglum HRFÍ

Huglægt mat dómarans kemur því aldrei til endurskoðunar.

Sýningastjórn (og eftir atvikum, stjórn HRFÍ) tekur afstöðu til þess hvort breyta eigi

niðurstöðu dóms skv. 2. mgr:

a. Að frumkvæði sýningarstjórnar sjálfrar eða stjórnar HRFÍ, eða eftir ábendingu

dómarans sjálfs,

b. Eftir mótmæli frá hundeiganda sem telur á sér brotið,

 

31. Vilji eigandi mótmæla dómi, eða telji hann að brotið hafi verið á sér á einhvern hátt,

verður sýningarstjórn HRFÍ að hafa borist skrifleg mótmæli fyrir lok sýningar þann dag

sem meint atvik átti sér stað, ásamt kærugjaldi sem skal nema tvöföldum

sýningargjöldum fyrir opinn flokk. Beinist mótmælin gegn réttmæti 0 einkunnar sem

gefin var vegna útilokandi galla samkvæmt staðli (disqualifying fault), skulu þau þó

berast innan viku frá sýningardegi.

Mótmæli aðila sem ekki á beinna hagsmuna að gæta, eða ef formkröfum sbr. að ofan er

ekki fylgt, verða ekki tekin til skoðunar. Verði mótmælin tekin til skoðunar, skal

sýningastjórn úrskurða skriflega í málinu innan þriggja daga frá lok sýningar. Ef

ómögulegt reynist að úrskurða innan þeirra tímamarka, t.d. vegna þess að ekki tekst að

afla fullnægjandi upplýsinga fyrir þann tíma, skal stjórn HRFÍ fá málið til úrskurðar.

Verði mótmælin tekin til greina, og eftir atvikum, skal fella niðurstöðu dóms

(einkunn/sæti) úr öllum skýrslum félagsins og skráningargjald ásamt kærugjaldi,

endurgreiðist.

Úrskurði sýningarstjórnar má skjóta til stjórnar HRFÍ innan 30 daga frá dagsetningu hans,

en úrskurður stjórnar HRFÍ er endanlegur.

  

Skýring einkunna

 32. Í gæðadómi gefur dómari hundi einkunn fyrir útlit, hreyfingar og skapgerð og miðar

við staðal hundakynsins, án samanburðar við aðra hunda sem skráðir eru í sama flokk.

Þannig geta margir hundar í sama flokki, fengið sömu einkunn.

Í flokki þar sem gæðadómur fer fram, eru eftirfarandi einkunnir gefnar:

 

Excellent  : Hundurinn kemst mjög nálægt staðli hundakynsins að gerð og byggingu,

 sýndur í frábæru líkamlegu formi og í góðu andlegu jafnvægi; stórglæsilegur og af háum

gæðum. Kostir hans sem fulltrúa hundakynsins eru svo augljósir að óverulegir

útlitsgallar draga hann ekki niður; tilhlýðlegur munur er á tík / rakka.

 
Very good : Hundurinn er dæmigerður að gerð og bygging hans er í góðu jafnvægi.

 Líkamlegt form er gott. Minniháttar gallar eru þolanlegir, enda kemur engin þeirra niður

á heilbrigðri byggingu hundsins. Þessa einkunn má einungis veita hundi sem býr yfir

glæsileik.

  

Good : Hundurinn er viðunandi hvað varðar gerð, en hefur sýnilega galla.

 

 Sufficient : Hundurinn er sæmilegur að gerð en er þó ekki týpiskur fulltrúi hundakynsins,

 eða í lélegu líkamlegu formi.

 

0. einkunn (Disqualified):  Hundur er ekki dæmigerður að gerð og byggingu fyrir

 hundakynið; hann sýnir árásargirni eða hegðun sem er í algeru ósamræmi við eiginleika

hundakynsins; hann er ekki með tvö eðlileg og rétt staðsett eistu, hann er með tann- eða

kjálkagalla, litar- eða feldgalla eða er albínói. Þessi einkunn er einnig gefin hundi þar sem

gerð eða bygging hans kemur niður á heilsu hans eða almennu heilbrigði og hundi sem er

með galla sem er óásættanlegur (disqualifying) samkvæmt staðli hundakynsins.

 Ástæður 0 einkunnar skal alltaf tilgreina í umsögn og á niðurstöðublaði. Hundur, sem í

þrígang hefur fengið einkunnina 0 vegna skapgerðar / hegðunar, skal útilokaður frá

keppni á hundasýningum HRFÍ.

Hundar sem ekki hljóta einhverja af ofangreindum einkunnum, ljúka keppni með

umsögnina:

 
Ekki hægt að dæma (EHD). Þessi umsögn er gefin hundi sem á því augnabliki sem

dómarinn er að dæma hann, hreyfir sig ekki, víkur sér undan handfjötlun og skoðun

dómara t.d. á tönnum, líkamsbyggingu, skotti og eistum, stekkur stöðugt upp á sýnanda,

reynir að komast út úr hringnum eða hegðar sér þannig eða er þannig á sig kominn

líkamlega að ekki er hægt að dæma hreyfingar hans eða líkamsbyggingu. Sama getur átt

við um hund sem dómari telur sig sjá merki um eða hefur ríka ástæðu til að gruna að

aðgerð hafi verið gerð á eða hann meðhöndlaður þannig að það geti haft áhrif á dóm.

Ástæðu umsagnarinnar skal getið í umsögn og á niðurstöðublaði.

 

 Meistaraefni / Meistarastig

 33. Íslenskt meistarastig / meistaraefni:

Veita má meistaraefni þeim  Excellent hundum sem teljast framúrskarandi að gerð og eru

 að öllu leyti rétt byggðir með tilliti til ræktunarmarkmiðs tegundarinnar.

Meistarastig er síðan veitt þeim rakka / tík sem bestu sætaröðun hlýtur í keppni um besta

rakka og bestu tík tegundar, af þeim hundum sem koma til álita fyrir stigið og hafa áður

hlotið meistaraefni. Komi hundar í sætum 1-4 ekki til álita fyrir stigið, veitir dómari það

hundi úr hópi þeirra sem eftir standa með meistaraefni og til álita koma fyrir stigið.

 

34. Hundur kemur ekki til álita fyrir meistarastig:

a) ef hann er þegar íslenskur sýningameistari (ISSCH) / íslenskur meistari (ISCH).

b) ef hann hefur þegar fengið tilskilinn fjölda íslenskra meistarastiga til að öðlast

meistaranafnbót (ISCH eða ISSCH) og a.m.k. eitt þeirra eftir 24 mánaða aldur

(fullcertaður).

Sýnandi skal láta hringstjóra vita að hundur hans komi ekki til álita fyrir meistarastig.


35. Alþjóðlegt meistarastig (CACIB)

Á alþjóðlegum sýningum keppa rakkar og tíkur um alþjóðlegt meistarastig (CACIB) og

vara-alþjóðlegt meistarastig (Res-CACIB), í keppni um besta rakka og bestu tík tegundar.

Dómarinn tilnefnir rakka og tík sem bestu sætaröðun hlýtur af þeim hundum sem til álita

koma fyrir stigið og sem hann telur af yfirburða gæðum, og fær sýnandi spjald undirritað

af dómara því til staðfestingar. FCI, Alþjóðasamtök hundaræktarfélaga, hafa endanlegt

ákvörðunarvald um veitingu stigsins. Einungis þeir hundar sem hlotið hafa   Excellent

 koma til greina fyrir CACIB. Hundur sem skráður er í ungliðaflokk eða öldungaflokk

kemur ekki til álita fyrir CACIB.


Veita má Res-CACIB þeim rakka / tík sem næst stendur í sætaröðun þeim sem fengið

hafa CACIB og til álita koma fyrir stigið.

36. FCI staðfestir ekki CACIB tillögu veitta hundi sem:

a) þegar hefur fengið titilinn C.I.B. (alþjóðlegur meistari) eða C.I.E. (alþjóðlegur

sýningameistari) af FCI

b) hefur ekki fullar 3 kynslóðir (utan viðkomandi hunds) skráðar í FCI viðurkennda

ættbók

c) Er ,,fullcertaður" og lágmark eitt ár hefur liðið á milli fyrsta og síðasta stigs

d) Er af hundakyni sem ekki er viðurkennt af FCI

  

Flokkaskipting og framgangur sýningar

 37. Hundar og tíkur dæmast hvor í sínu lagi. Dómur skiptist í gæðaumsögn um hvern

hund og keppni um sæti. Þegar dómari gefur gæðaumsögn, skoðar hann hundinn með

tilliti til ræktunarmarkmiðs kynsins og gefur einkunn ásamt skriflegri umsögn, sem

sýnandi fær afrit af. Einkunnarborði fyrir gæðadóm skal festur á sýningartaum. Að

loknum gæðadómi keppa þeir hundar sem náð hafa tilskyldum árangri um sætaröðun.

Fjórir bestu hundar í hverjum flokki fá sæti, að því tilskyldu að þeir hafi fengið amk. 

Very Good.

 

 38. Hvern hund má einungis skrá til keppni í einum flokki (undanskilið er keppni í

ræktunar- og afkvæmahóp). Skráning í flokka miðast við aldur hundsins og þann árangur

sem hundurinn hefur náð áður. Hundur skal hafa náð tilskildum aldri fyrir viðkomandi

flokk daginn áður en sýning hefst. Staðfesting á árangri þarf að berast fyrir lok

skráningafrests á sýninguna.

39. Ungviði (valkvætt)  

Ungviðaflokkur er fyrir hvolpa á aldrinum 4 - 6 mánaða.

Hvolpurinn fær skriflega umsögn en einkunn er ekki gefin. Keppt er um sætaröðun.

Sérlega lofandi hvolpar geta fengið Heiðursverðlaun.

Hvolpur í fyrsta sæti sem jafnframt fær Heiðursverðlaun, keppir um titilinn ,,Besta  

ungviði tegundar". Sá keppir síðan til úrslita um besta ungviði sýningar (eða dagsins, ef

sýning stendur í tvo eða fleiri daga).

 

40. Hvolpaflokkur (valkvætt)

 Hvolpaflokkur er flokkur fyrir hvolpa á aldrinum 6 - 9 mánaða.

Hvolpurinn fær skriflega umsögn en ekki einkunn. Keppt er um sætaröðun.

Sérlega lofandi hvolpar geta fengið Heiðursverðlaun.

 Hvolpur í fyrsta sæti sem jafnframt fær Heiðursverðlaun, keppir um titilinn ,,Besti

hvolpur tegundar". Sá keppir síðan til úrslita um besta hvolp sýningar (eða dagsins, ef

sýning stendur í tvo eða fleiri daga).

 

41. Ungliðaflokkur (skylda)

 Ungliðaflokkur er fyrir hunda á aldrinum 9 - 18 mánaða.

Í ungliðaflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent hundar

 sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir

geta talist frammúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

42. Unghundaflokkur (skylda)

 Unghundaflokkur er fyrir hunda á aldrinum 15-24 mánaða.

Í unghundaflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent hundar

 sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir

geta talist frammúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

43. Opinn flokkur (skylda)

 Opinn flokkur er fyrir hunda sem eru 15 mánaða og eldri.

Hunda með íslenska meistaranafnbót (ISCH, ISSCH) er ekki hægt að skrá í opinn flokk.

Í opnum flokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent

 hundar sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla

að þeir geta talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

44. Vinnuhundaflokkur (skylda)

 Vinnuhundaflokkur er fyrir hundakyn sem þurfa að skila vinnuprófi til að geta orðið

alþjóðlegir meistarar, (C.I.B.), sbr. sérákvæði um meistarareglur fyrir einstök hundakyn

(gr. 71-75). Flokkurinn er opinn hundum sem hafa uppfyllt kröfur skv. þeim og sem náð

hafa 15 mánaða aldri. Ath. að vottorð um árangur þarf að berast í síðasta lagi fyrir lok

skráningar.

Í vinnuhundaflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very good, keppa um sætaröðun 1-4. Excellent hundar

sem þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir

geta talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

 Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka / bestu tík tegundar.

 

45. Meistaraflokkur (skylda)

 Þessi flokkur er opinn fyrir hunda sem náð hafa viðurkenndum meistaratitli (C.I.B, C.I.E,

ISSCH, ISCH eða sambærilegum titlum FCI aðildarlanda eða frá félögum viðurkenndum

af FCI). Að baki slíkum titli þurfa að vera amk. tvö meistarastig frá landinu sem veitti

meistaranafnbótina og hundarnir þurfa að hafa náð 15 mánaða aldri.

Íslenskan meistara/sýningameistara skal skrá í meistaraflokk eða öldungaflokk.

Í meistaraflokki fær hundur skriflega umsögn og einkunn.

Þeir hundar sem hlotið hafa a.m.k. Very Good, keppa um sætaröðun 1-4. Þeir hundar sem

þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir geta

talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins, geta hlotið Meistaraefni.

Hundar sem hljóta Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka/bestu tík tegundar.

 

46. Öldungaflokkur (skylda)

 Til þátttöku í öldungaflokki má skrá hund sem náð hefur 8 ára aldri . Öldungur fær

skriflega umsögn og einkunn. Öldungar með a.m.k. Very good keppa um sætaröðun 1-4.

Öldungar í sérlega góðu formi geta hlotið Heiðursverðlaun. Excellent öldungar sem

þykja svo framúrskarandi að gerð og byggingu og með svo óverulega galla að þeir geta

talist framúrskarandi fulltrúar hundakynsins geta hlotið Meistaraefni.

 

Hundar með Meistaraefni færast upp í keppni um besta rakka/bestu tík tegundar.

 

47. Besti öldungur

 Rakki og tík með 1. sæti í öldungaflokki og Heiðursverðlaun eða Meistaraefni, keppa um

 titilinn Besti öldungur tegundar. Sigurvegari þeirrar keppni fer áfram í keppni um

 titilinn Besti öldungur sýningar. Það gildir þó ekki um hunda sem vinna tegundahóp sem

 hundakynið tilheyrir (BIG-1) og keppa til úrslita um Besta hund sýningar.

 Hundur sem skráður er í öldungaflokk getur hlotið íslenskt meistarastig, en hann getur

ekki keppt um alþjóðlegt meistarastig (CACIB) á alþjóðlegum sýningum.

 

48. Besti rakki tegundar / besta tík tegundar

 Allir hundar/tíkur sem hlotið hafa Meistaraefni keppa um sætaröðun 1-4 og titilinn Besti

 rakki tegundar / Besta tík tegundar.

 

 49. Besti hundur tegundar

 Besti rakki tegundar og besta tík tegundar keppa um titlana Besti hundur tegundar (BOB)

 og Besti hundur af gagnstæðu kyni (BOS). Dæmi fleiri en einn dómari viðkomandi

 tegund, skal sýningarstjórn tilnefna annan þeirra til að velja BOB.

 BOB keppir síðan um sætaröðun 1-4 í þeim tegundarhópi sem hundakynið tilheyrir.

 

50. Besti hundur tegundarhóps

 Á alþjóðlegum sýningum keppir BOB hvers hundakyns um titilinn Besti hundur

 tegundarhóps (BIG)og sætaröðun 1-4. Tegundarhópar eru tíu og gilda reglur FCI um

 hvaða hundakyn tilheyra hverjum. Dæma saman hunda í tegundarhópum 4 / 6 og hunda í

tegundarhópum 7 / 8.

 

51. Besti hundur sýningar

 Sigurvegari hvers tegundarhóps keppir til úrslita og sætaröðun 1-4 í Besta hund sýningar

(BIS).

52. Afkvæmahópur (valkvætt)

Rétt til þátttöku með afkvæmahóp hefur tík/rakki með þrjú til fimm afkvæmi. Afkvæmin

verða að vera skráð til þátttöku og sýnd í öðrum flokkum sýningar, þó ekki í

hvolpaflokkum. Sama gildir um undaneldistík/rakka sem verða að vera skráð til þátttöku

og sýnd í öðrum flokkum sýningar.

Afkvæmin og undaneldishundar mega ekki hljóta einkunnina 0 eða Ekki hægt að dæma.

 Aðeins má sýna undaneldisrakkann/tíkina með einn afkvæmahóp á viðkomandi sýningu.

Afkvæmin verða að vera af sömu stærð og hafa sama feldlag.

Eigandi/sýnandi undaneldishunds/tíkur velur sjálfur þau afkvæmi sem hann vill sýna í

afkvæmahópi. Sýnandi afkvæmahóps skal tímalega tilkynna hringstjóra hvaða afkvæmi

hann hefur valið og gera eigendum þeirra viðvart í tíma.

Hópurinn fær umsögn og einkunn sem ein heild. Til að unnt sé að veita afkvæmahópi

 Heiðursverðlaun er megin áhersla lögð á að hópurinn sé jafn að gerð og gæðum og

 samleitur undaneldishundinum/tíkinni og telst það tegundinni frekar til framdráttar en sá

árangur og einkunnagjöf sem einn einstakur hundur í hópnum hefur hlotið.

Sýnanda/eiganda ber að sýna hund í afkvæmahópi, óski eigandi ræktunartíkur/hunds

þess.

Besti afkvæmahópur tegundar með Heiðursverðlaun keppir til úrslita um Besta

 afkvæmahóp sýningar (eða dagsins, ef sýningin stendur í tvo eða fleiri daga).

 

53. Ræktunarhópur (valkvætt)  

Ræktunarhópur samanstendur af þremur til fimm hundum af sömu tegund frá einum og

sama ræktanda (með sama ræktunarnafn). Ef fleiri en einn eru skráðir ræktendur hópsins

skal þess getið. Ef aðili er ræktandi og jafnframt meðræktandi að öðru goti, má ekki sýna

þau afkvæmi saman í ræktunarhópi.

Aðeins má sýna einn ræktunarhóp af sömu tegund frá sama ræktanda á viðkomandi

sýningu.

Hundarnir verða að vera af sama stærðarflokki og hafa sama feldlag og lit, þar sem það

skiptir máli, og vera skráðir til þátttöku í öðrum flokkum sýningar, þó ekki í

hvolpaflokkum. Hundarnir mega ekki hljóta 0 í einkunn eða Ekki hægt að dæma.

 

Hópurinn fær umsögn og einkunn sem ein heild. Til að unnt sé að veita ræktunarhópi 

Heiðursverðlaun er megin áhersla lögð á að hópurinn sé jafn að gerð, gæðum og útliti, og

 telst það tegundinni meira til framdráttar en sá árangur og einkunnagjöf, sem einn

einstakur hundur í hópnum hefur hlotið.

Ræktandi skal gera eigendum hunda sem hann hefur valið að sýna í ræktunarhópi viðvart

í tíma. Ræktandi skal tilkynna tímalega til hringstjóra hvaða hunda hann hefur valið.

Sýnanda/eiganda ber að sýna hund í ræktunarhópi, óski ræktandi þess.

Besti ræktunarhópur tegundar með Heiðursverðlaun keppir til úrslita um Besta

ræktunarhóp sýningar (eða dagsins, ef sýningin stendur í tvo eða fleiri daga).

 

54. Parakeppni (valkvætt)

Í parakeppni er rakki og tík af sömu tegund í eigu sama aðila sýnd saman. Hundarnir

verða að vera eldri en 9 mánaða. Tilgangur með parakeppni er að sýna fram á samleitni

milli rakka og tíkur. Pör fá sætaröðun og par sem er frammúrskarandi að gæðum getur

fengið Heiðursverðlaun. Besta par tegundar með Heiðursverðlaun keppir áfram um

 besta par sýningar (eða dagsins, ef sýningin stendur í tvo eða fleiri daga).

 

 Sérstök ákvæði:

55. Dachshund (langhund) og Poodle verður að skrá og sýna í þeim stærðarflokki sem

skráður er í ættbók. Endanleg staðsetning í stærðarflokk ákvarðast af dómara á fyrstu

sýningu eftir að hundur hefur náð 15 mánaða aldri. Mæling dómara er bindandi. Þó er

mögulegt að bera fram skriflega kvörtun til HRFÍ. Sé það gert, verður að fá samdóma álit

tveggja sérfræðinga og er niðurstaða þeirra endanleg. Hljótist einhver kostnaður af þessu,

skal eigandi hundsins bera hann.

 Dachshund

 Dachshund: Brjóstummál 35 cm. Efri þyngdarmörk um 9 kg.

 Miniature Dachshund: Brjóstummál frá 30 til 35 cm.

 Rabbit Dachshund : Brjóstummál að 30 cm.

  

Poodle:

 Standard poodles: Yfir 45 cm til 60 cm með frávikum upp á 2 cm.

 Medium poodles :Yfir 35 cm til 45 cm.

 Miniature poodles : Yfir 28 cm til 35 cm

 Toy poodles : Undir 28 cm (æskileg stærð um 25 cm).

 

 The Papillon Continental Toy Spaniel / The Phalene Continental Toy Spaniel

 Hvolpar undan Papillon og Phalene eru skráðir það afbrigði sem ræktandi telur þá vera

við 8 vikna aldur. Varðandi umskráningu á Papillon í Phalene eða Phalene í Papillon, þá

þarf hundurinn að vera sýndur eftir 15 mánaða aldur á viðurkenndri FCI sýningu áður en

hann er umskráður.

Telji eigandi hundinn vera annað afbrigði en hann var upphaflega skráður í ættbók, skal

skrá hann á sýningu sem það afbrigði sem eigandi telur hundinn vera. Ef dómari

samþykkir hundinn sem það afbrigði, er hægt að láta umskrá afbrigðið í ættbók.

 

 Ungir sýnendur

56. Keppni ungra sýnenda er skipt í tvo aldursflokka. Þeir ungu sýnendur sem verða 10

ára á sýningarárinu taka þátt í yngri flokki en ungir sýnendur 14 ára og eldri (ártalið

gildir) taka þátt í eldri flokki. Ungir sýnendur geta keppt í keppni ungra sýnenda út 17.

aldursárið (ártalið gildir).

57. Ungum sýnanda er óheimilt að sýna tík sem er að lóða. Starfsfólki sýningar er heimilt

að vísa ungum sýnanda frá keppni mæti hann með lóðatík.

58. Sá hundur sem ungmennið sýnir, verður að vera fullra 9 mánaða á sýningardag (sbr.

gr. 38), skráður í ættbók HRFÍ og uppfylla þær reglur sem HRFÍ setur um sýningu hunda

á sýningum HRFÍ.

59. Lögð er áhersla á að dæma framkomu unga sýnandans í dómhring, samspil hans og

hunds og jafnframt hvernig hundur er sýndur.

60. Skráning í keppni ungra sýnenda verður að vera á sér skráningarblaði sem fæst á

skrifstofu HRFÍ. Skráning telst ekki gild nema allar upplýsingar séu til staðar á

skráningarblaði og að greiðsla hafi borist áður en skráningafresti lýkur.

 

61. Einkunna-og verðlaunaborðar

Besti hundur tegundar (BOB):                                 Rauður og gulur borði

Besti hundur af gagnstæðu kyni (BOS):                   Hvítur og grænn borði

Alþjóðlegt meistarastig (CACIB):                            Hvítur borði

Vara-alþjóðlegt meistarastig (Reserve CACIB):       Appelsínugulur borði

Meistarastig:                                                              Borði í íslensku fánalitunum

Meistaraefni:                                                             Bleikur borði

Meistaranafnbót:                                                       Rauður og grænn borði

Heiðursverðlaun:                                                       Fjólublár borði

 

Einkunn í gæðadómi:

Excellent :                                                                 Rauður borði

Very good:                                                                Blár borði

Good:                                                                        Gulur borði

Sufficient:                                                                 Grænn borði

0.einkunn:                                                                  Ekki gefinn borði

"Ekki hægt að dæma":                                              Ekki gefinn borði

 

Sætaröðun

1. sæti:                                                                       Rauður borði

2. sæti:                                                                       Blár borði

3. sæti:                                                                       Gulur borði

4. sæti:                                                                       Grænn borði

Hundaræktarfélag Íslands áskilur sér allan rétt til að ákveða hvort og þá hvernig verðlaun

eru veitt á sýningum félagsins.

 

Undanþágur

 62. Stjórn Hundaræktarfélags Íslands getur, sé til þess brýn þörf eða aðstæður, gefið

undanþágur frá sýningareglum.

 

 Meistaratitlar

63. Íslenskur meistari (ISCh)

Til að hundur geti orðið íslenskur meistari verður hann að hafa fengið þrjú stig til

meistara á þremur sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum. Eitt af þeim

stigum skal veitt eftir 24 mánaða aldur hundsins. Hundar af vinnuhundakyni, sbr.

sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda, verða einnig að uppfylla kröfur um árangur í

vinnuprófum.

Hundur sem hlotið hefur meistaranafnbót hjá hundaræktarfélagi viðurkenndu af HRFÍ

(FCI), þarf eitt íslenskt meistarastig á sýningu á vegum HRFÍ, eftir 24 mánaða aldur, til

að geta fengið íslenska meistaranafnbót.

 

64. Íslenskur sýningameistari (ISShCh)

 Hundar af vinnuhundakyni (sbr. sérákvæði fyrir nokkrar tegundir vinnuhunda) geta orðið

íslenskir sýningameistarar (ISShCh) eftir að hafa fengið þrjú stig til meistara á þremur

sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi dómurum. Eitt af þeim stigum skal veitt eftir

24 mánaða aldur hundsins.

Hundur sem hlotið hefur sambærilega sýningameistaranafnbót hjá hundaræktarfélagi

viðurkenndu af HRFÍ, þarf eitt íslenskt meistarastig á sýningu á vegum HRFÍ, eftir 24

mánaða aldur, til að geta fengið íslenska sýningameistaranafnbót.

65. Eigandi hunds skal sækja um íslenska meistara- og sýningameistaranafnbót á þar til

gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ. Með umsókninni skulu fylgja öll nauðsynleg gögn.

Við veitingu íslenskrar meistaranafnbótar (ISCH), fellur niður íslenskur

sýningameistaratitill (ISShCh) sem sami hundur kann að hafa hlotið, enda felst sá árangur

sem liggur að baki honum í ISCh titlinum.

66. Þegar hundur hefur hlotið staðfestingu á íslenskri meistara- eða

sýningameistaranafnbót, skal hann sýndur í meistara- eða öldungaflokki. Ekki er hægt að

skrá hund til þátttöku í meistaraflokki nema að staðfesting um meistaranafnbótina liggi

fyrir áður en skráningafresti lýkur.

 

67. Alþjóðlegur meistari (C.I.B.)

Til að hljóta alþjóðlegan meistaratitil þarf hundur að hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig

(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum, sjá þó sérreglur um meistaratitil fyrir

vinnuhunda (gr. 71-75). A.m.k. eitt ár verður að líða frá því að hundur fær sitt fyrsta stig

og til þess fjórða. Þá skulu stigin hafa verið veitt af dómurum af a.m.k. þremur þjóðernum

frá FCI aðildarlöndum.

 

68. Alþjóðlegur sýningameistari (C.I.E.)

Hundar af vinnu- og veiðihundakyni sem sýna þurfa fram á árangur í vinnuprófum til að

eiga kost á C.I.B. titli, sbr. sérreglur um meistaratitil fyrir vinnuhunda (gr. 71-75), geta

hlotið alþjóðlegan sýningameistaratitil með því að hljóta fjögur alþjóðleg meistarastig

(CACIB) á fjórum alþjóðlegum sýningum frá dómurum af a.m.k. þremur þjóðernum frá

FCI aðildarlöndum. A.m.k. eitt ár verður að líða frá því að hundur fær sitt fyrsta stig og

til þess fjórða.

 

69. Eigandi sækir um alþjóðlegan meistara- og sýningameistaratitil fyrir hund á þar til

gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ. Umsókninni skulu fylgja þau gögn sem sanna að

hundurinn hafi uppfyllt skilyrði FCI til þessara titla. Hundur telst ekki alþjóðlegur

meistari eða sýningameistari fyrr en staðfesting um titilinn hefur borist HRFÍ frá FCI.

70. Norðurlandameistaratitill

Til að hundur geti fengið Norðurlandameistaranafnbót (NORDUCH) þarf hann að hafa

hlotið meistaranafnbót hjá þremur hundaræktarfélögum á Norðurlöndum (NKU).

Eigandi getur sótt um þennan titil á þar til gerðu eyðublaði á skrifstofu HRFÍ.

Með umsókninni skulu fylgja þau gögn sem sanna að hundurinn uppfylli þær kröfur sem

gerðar eru hjá Hundaræktarfélögunum á Norðurlöndum (FCI). Veiting á þessum titli er

alfarið háð samþykki viðkomandi Hundaræktarfélaga.

 

Sérákvæði um meistarareglur fyrir vinnuhunda

(Gildir fyrir hunda sem fæddir eru eftir 1. janúar 1999).

71. Ákvæði fyrir schäfer hund (166) í tegundarhópi 1.

Schäfer hundur þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að hljóta titilinn íslenskur meistari

(ISCH):

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðmaloss (HD) og olnbogaloss

(AD)* (*Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2005) og niðurstöður þurfa að

liggja fyrir.

c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki/húðflúr).

d. Hundur þarf að hafa staðist vinnueiginleikapróf sem hér segir:

i. Skapgerðarmat.

ii. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.

iii. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).

e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið ii og iii.

72. Til að vinnuhundar sem tilheyra tegundahópum 1, 2, 3, 4, 5, 6 og vatna- og

spanielhundar (Flushing/Water) í tegundahópi 8 og fædd eru eftir 1. janúar 2004 (Gildir

um hundakyn sem þurfa að skila vinnuprófum skv. Breeds nomenclature lista FCI -

stjörnumerktir í Working trials reit, án sviga), hljóti titilinn íslenskur meistari (ISCH),

gilda eftirfarandi reglur:

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Skapgerðarmat

c. Sporleitarpróf viðurkennt af HRFÍ eftir 9 mánaða aldur.

d. Bronsmerki í hlýðni. (Gildir fyrir hunda fædda eftir 1. janúar 2004).

e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.

f. Smalaeðlispróf fyrir fjárhunda (jafngildir lið c og d).

 

73. Vinnuhundar (Working/Utility) í tegundahópi 1, 2, 3, 4, 5 6 og vatna- og

spanielhundar (Flushing/Water) í tegundahópi 8 (Gildir um hundakyn sem þurfa að skila

vinnuprófum skv. Breeds nomenclature lista FCI - stjörnumerktir í Working trials reit, án

sviga), þurfa að uppfylla eftirtalin skilyrði til að að hljóta titilinn Alþjóðlegur meistari

(C.I.B):

a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur

dómurum af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og

einn dagur verða að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá

1. janúar 2004 til 1. janúar 2005.

b. Skapgerðarmat

c. Bronsmerki í hlýðni

d. Sporleitarpróf I, viðurkennt af HRFÍ

e. Innfluttur hundur með IPOI próf (Schutzhund, SCHH1) jafngildir lið c og d.

Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.

74. Ákvæði fyrir tegundahóp 7

Hundur í tegundahópi 7 þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að hljóta titilinn íslenskur

meistari (ISCH):

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ, hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Hundur þarf að vera röntgenmyndaður m.t.t. mjaðmaloss (HD) og niðurstöður þurfa

að liggja fyrir.

c. Hundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki /húðflúr).

d. Hundur þarf að standast vinnueiginleikapróf sem hér segir: Að hljóta a.m.k. 2.

einkunn í unghundaflokki eða 3. einkunn í opnum flokki í veiðiprófi viðurkenndu

af HRFÍ.

Einnig þarf hundur úr tegundahópi 7 að uppfylla eftirtalin skilyrði til að hljóta titilinn

Alþjóðlegur meistari (C.I.B.):

a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur dómurum

af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og einn dagur

verða að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá 1. janúar

2004 til 1. janúar 2005.

b. Hafa lokið veiðiprófi í samræmi við eiginleika viðkomandi hundakyns á veiðiprófi

viðurkenndu af HRFÍ.

Að öðru leyti gilda sýningarreglur HRFÍ.

 

75. Ákvæði fyrir tegundahóp 8

Retrieverhundur þarf að uppfylla eftirfarandi skilyrði til að til að hljóta titilinn íslenskur

meistari (ISCH):

a. Að hafa hlotið þrjú meistarastig á sýningum HRFÍ hjá þremur mismunandi

dómurum, þar af eitt stig eftir 24 mánaða aldur.

b. Retrieverhundur þarf að hafa varanlegt auðkenni (örmerki/húðflúr).

c. Retrieverhundur þarf að standast vinnueiginleikapróf sem hér segir:

Að hljóta a.m.k. 3. einkunn í opnum flokki á B retriever- veiðiprófi, viðurkenndu

af HRFÍ.

Einnig þarf hundur úr tegundahópi 8 að uppfylla eftirtalin skilyrði til að hljóta titilinn

Alþjóðlegur meistari (C.I.B):

a. Tvö alþjóðleg meistarastig (CACIB) í einu eða fleiri löndum, frá tveimur

dómurum af mismunandi þjóðerni og frá tveimur FCI aðildarlöndum. Eitt ár og

einn dagur verða að líða milli fyrsta og síðasta alþjóðlegs meistarastigs. Dæmi: frá

1. janúar 2004 til 1. janúar 2005.

b. Hafa lokið veiðiprófi viðurkenndu af HRFÍ í samræmi við eiginleika viðkomandi

hundakyns.

Að öðru leyti gilda sýningareglur HRFÍ.

 

 Skammstafanir

 

CACIB: Alþjóðlegt meistarastig

Res-CACIB: Vara-alþjóðlegt meistarastig

FCI: Alþjóðasamtök hundaræktafélaga

HD: Mjaðmalos

AD: Olnbogalos

HRFÍ: Hundaræktarfélag Íslands

C.I.B: Alþjóðlegur meistari

C.I.E: Alþjóðlegur sýningameistari

ISCh: Íslenskur meistari

ISShCh: Íslenskur sýningameistari

 

Útreikningur stiga

1. Stigaútreikningur fyrir stigahæsta hund ársins

 Gefin eru stig til fjögurra efstu hunda í hverjum tegundahópi.

Stigagjöf fyrir sætaröðun í tegundahópi fer eftir fjölda skráðra hunda í tegundinni á

viðkomandi sýningu.

Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum félagsins á viðkomandi almanaksári,

þar sem allar hundategundir geta tekið þátt.

Stigahæsti hundur ársins er heiðraður á lokasýningu ár hvert.

Besti hundur sýningar, stigafjöldi eftir sætaröðun:

BHS-                                      1 12 stig.

BHS-                                      2 11 stig.

BHS-                                      3 10 stig.

BHS-                                      4 9 stig.

 

Stig fyrir hunda, eftir úrslit í tegundahóp og fá ekki sæti í BHS

Fjöldi

skráðra

hunda í

tegund

1. sæti             2.sæti              3.sæti              4.sæti

1-5                   4                      3                      2                      1

6-10                5                      4                      3                      2

11-20              6                      5                      4                      3

21-40              7                      6                      5                      4

41 og fleiri      8                      7                      6                      5

 

 2. Stigaútreikningur fyrir stigahæsta öldung ársins

 Stigagjöf fyrir öldung fer eftir fjölda skráðra öldunga í tegundinni á viðkomandi sýningu.

Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum félagsins á viðkomandi almanaksári,

þar sem allar hundategundir geta tekið þátt. Aðeins besti öldungur tegundar (BÖT) með

framhaldseinkunn (m.efni eða heiðursverðlaun) getur fengið stig enda keppir hann í

úrslitum um besta öldung sýningar (BÖS).

Stigahæsti öldungur ársins er heiðraður á síðustu sýningu ár hvert.

Besti öldungur sýningar, stig eftir sætaröðun:

BÖS-1            12 stig

BÖS-2            11 stig

BÖS-3            10 stig

BÖS-4            9 stig

 

3. Stigaútreikningur fyrir stigahæsta unga sýnanda ársins

Stig eru aðeins gefin á opnum ræktunarsýningum félagsins á viðkomandi almanaksári,

þar sem allar hundategundir geta tekið þátt.

Stigahæstu ungu sýnandur ársins eru heiðraðir á síðustu sýningu ár hvert.

Stigagjöf fyrir unga sýnendur:

Þeir sem komast í 8 manna úrslit fá 10 stig hver.

 

Stigafjöldi eftir sætaröðun

1. sæti:            50 stig

2. sæti:            40 stig

3. sæti:            30 stig

4. sæti:            20 stig

 

 

Schafer

Nafn:

KRISTJANA

Farsími:

790-6868

Um:

Schafer ræktun - Þýskur fjárhundur

Sýningar- Þjálfun kl 19

atburður liðinn í

1 mánuð

17 daga

Reykjavík Winner og NKU 9.júní

atburður liðinn í

1 mánuð

6 daga

Tvöföld sýning HRFÍ 10.og 11.ágúst

eftir

26 daga

DNA-test

atburður liðinn í

3 ár

3 mánuði

19 daga

Belcando hundafóður

atburður liðinn í

5 ár

3 mánuði

14 daga

Ice Tindra Bæjarrölt kl 14

atburður liðinn í

1 mánuð

13 daga

Orivet heilsutest

atburður liðinn í

10 mánuði

10 daga

Tenglar

Flettingar í dag: 167
Gestir í dag: 14
Flettingar í gær: 1295
Gestir í gær: 131
Samtals flettingar: 912673
Samtals gestir: 77189
Tölur uppfærðar: 15.7.2024 06:56:35
Flettingar í dag: 167
Gestir í dag: 14
Flettingar í gær: 1295
Gestir í gær: 131
Samtals flettingar: 912673
Samtals gestir: 77189
Tölur uppfærðar: 15.7.2024 06:56:35